Πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον ΟΑΣΑ

Πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 3853/2017
To Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. λαμβάνοντας υπόψη του:
Α. Τις διατάξεις των ν. 2175/1993 (Α’ 211), ν. 2669/1998 (Α’ 283), ν. 3429/2005 (Α 314) και 3920/2011 (Α’ 33), όπως ισχύουν
Β. Τη με αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Σ. 156/09.10.2017 σχετική με το θέμα εισήγηση και το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο Προκήρυξης για την πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων
Γ. Τις διευκρινίσεις του Νομικού Συμβούλου – Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας κου Κωνσταντίνου Σακελλαριάδη επί της εισήγησης και μετά από διεξοδική συζήτηση,

Αποφασίζει με ομοφωνία των παρόντων
1. Εγκρίνει την κίνηση της διαδικασίας πλήρωσης στον Οργανισμό:
(α) Μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω
(β) Δύο (2) θέσεων δικηγόρων παρ΄Εφέταις2. Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Σκουμπούρη για την κίνηση της διαδικασίας αυτής και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εκτέλεση της παρούσας απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση, η οποία και θεωρείται άμεσα εκτελεστή.

Η απόφαση του ΔΣ του ΟΑΣΑ