Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό

Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό

Προκηρύσσεται, για το έτος 2018, η μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού ΕΜΘ και ΕΠΟΠΑριθμ Φ. 400/143/218313/Σ. 8313 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4988/08.11.2018
Προκήρυξη μετάταξης Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, έτους 2018.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Προκηρύσσεται, για το έτος 2018, η μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού δύο (02) Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και ενός (01) Επαγγελματία Οπλίτη (ΕΠ.ΟΠ.), προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους.

2. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, οι ενδεικτικοί κατεχόμενοι τίτλοι πτυχίων καθώς και οι νέες ειδικότητες / εξειδικεύσεις καθορίζονται στο Παράρτημα «Β».

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν άντρες και γυναίκες Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ., και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

4. Η έννοια του «ισότιμου» κατά νόμο πτυχίου αναφέρεται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4009/2011 (Α ́195).

5. Οι επιθυμούντες μετάταξη απαιτείται όπως υποβάλλουν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018 προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν σχετική αίτηση, ως Παράρτημα «Α», επισυνάπτοντας σε αυτήν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου που κατέχουν. Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται επιπλέον η επισύναψη στην αίτηση:

α. Βεβαίωσης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α ́ 80).

β. Επίσημης μετάφρασης από κρατικό φορέα ή δικηγόρο του τίτλου σπουδών στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

6. Οι αιτήσεις, αφού πρωτοκολληθούν από τις Υπηρεσίες, υποβάλλονται απευθείας στο ΓΕΝ/Β3 για έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα της εν λόγω Διεύθυνσης, το αργότερο έως την 10η Ιανουαρίου 2019. Εν συνεχεία, με μέριμνα του ΓΕΝ/Β3, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο.

7. Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης λαμβάνονται υπόψη τα καθοριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3883/2010.

8. Απορρίπτονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ ́υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.9. Η απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος των εργασιών του. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της, κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.

10. Μετά την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, οι πίνακες μετατασσομένων συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η μετάταξη όσων επιλέγονται, ο καθορισμός της ειδικότητας που τους απονέμεται, οι προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων στη νέα επετηρίδα ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

11. Οι μετατασσόμενοι εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας τους ειδικότητας μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με αυτούς ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης.

12. Η παρούσα υπουργική απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο ΕΠΟΠσύνολο με τα Παραρτήματα «Α» και «Β».

13. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.