Προσωπικός Αριθμός Πολίτη. Έκδοση μέσω πλατφόρμας myinfo

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει τη διαδικασία χορήγησης του Προσωπικού Αριθμού, έχει λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες.

Η απόκτηση του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) από τους πολίτες θα γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myinfo η οποία θα τεθεί σε λειτουργία.

Ο υπουργός περιέγραψε την διαδικασία ως εξής:

«Το myinfo είναι η πλατφόρμα όπου θα μπαίνουμε για να διαλέγουμε τον προσωπικό αριθμό (τρία αριθμητικά ψηφία συν το ΑΦΜ μας, εμείς επιλέγουμε από τα τρία ψηφία τα δύο). Το σημαντικό είναι ότι παράλληλα με τη νέα ταυτότητα, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, φτιάχνουμε έναν νέο τρόπο αυθεντικοποίησης πολύ πιο ισχυρό, παρέχοντας νέους κωδικούς (για όσους επιθυμούν να τους έχουν, ενώ όσοι θέλουν θα κρατήσουν τους παλιούς τους), ώστε να πάμε σε έναν ψηφιακό κόσμο που θα είναι πολύ πιο ασφαλής»
 

Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός του Πολίτη

Ο Προσωπικός Αριθμός του Πολίτη, θα είναι ο ΑΦΜ μας συν τρία ακόμα ψηφία, ένα γράμμα και δύο αριθμοί, που θα τα επιλέγει ο ίδιος ο πολίτης σε ειδική πλατφόρμα στο gov.gr.

Η καταγραφή στις νέες ταυτότητες θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, για το οποίο η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δημοσίευσε την απαιτούμενη Γνωμοδότησή της 1/2024

Ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) των πολιτών θα είναι υποχρεωτικός για τις συναλλαγές με το δημόσιο, δηλαδή όταν οι πολίτες επισκέπτονται π.χ. κάποιον γιατρό, θα δίνουν τον προσωπικό τους αριθμό και εκείνος θα εντοπίζει τον ΑΜΚΑ για να τους γράψει τα φάρμακα ή το παραπεμπτικό της εξέτασης 

Συγκεκριμένα:

Με τον νόμο 4727/2020 καθιερώνεται Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος αποτελεί στοιχείο για την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα και χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 

Νόμος 4727/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 184/23.09.2020
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Άρθρο 11
Προσωπικός Αριθμός

H ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή με τον τίτλο «Στοιχεία προσώπου (myInfo)»

Αριθμ. 16000 ΕΞ 2024 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2739/13.05.2024
Επιβεβαίωση και Διόρθωση Στοιχείων Φυσικών Προσώπων σε Μητρώα του Δημοσίου Τομέα.

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Σκοπός

1. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ) σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή με τον τίτλο «Στοιχεία προσώπου (myInfo)» για την επιβεβαίωση ή διόρθωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα μητρώα του δημόσιου τομέα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας.

2. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής, η εξειδίκευση των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτή, η διαδικασία επιβεβαίωσης ή διόρθωσής τους, ο καθορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την επεξεργασία τους και των αναγκαίων διαλειτουργικοτήτων.

3. Σκοπός της παρούσας είναι η διασφάλιση της ορθότητας, της ακεραιότητας, της ακρίβειας και της διαρκούς επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα.

 

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με τον τίτλο «Στοιχεία προσώπου (myInfo)» εκκινεί από τη δημοσίευση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με τα μητρώα που αναφέρονται στις περ. α’ έως δ’ του άρθρου 2 της παρούσας.

Με όμοια πράξη διαπιστώνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, η οποία δημοσιεύεται όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2024, ειδικά για τα μητρώα που αναφέρονται στις περ. ε’ και στ’ του άρθρου 2.

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης