Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης ανέργων, ΑμεΑ και πολυτέκνων

Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης ανέργων, ΑμεΑ και πολυτέκνων

Δωρεάν μετακίνηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και ανέργων και μετακίνηση πολυτέκνων με μειωμένο εισιτήριο
Αριθμ. οικ. 68438/1510 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5803/21.12.2018
Καθορισμός δικαιούχων με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή Κομίστρου στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
1. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας – ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) των ατόμων με αναπηρία, των ανέργων και των πολύτεκνων, με τη διάθεση από τον ΟΑΣΑ ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης στις ως άνω κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 2, για το έτος 2018.
2. Το δικαίωμα μετακίνησης ισχύει για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο άρθρο 4.

Άρθρο 2
Κατηγορίες Δικαιούχων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, είναι:

α. Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και κριτήρια που καθορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την με αριθμ. Δ12α /Φ.11/ΓΠ46292/1320 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2018» (ΦΕΚ B΄ 3933/2018).

β. Άνεργοι, σύμφωνα με στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας.

2. Οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, είναι πολύτεκνοι γονείς και μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 3
Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης
1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών που αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πληθυσμού υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή του συστήματος που αφορά τη χρήση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε οι αυτές κάρτες να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.
2. Για την μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης, απαιτείται η έκδοση εν λόγω προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αριθμ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους με χρήση του εξοπλισμού Έκδοσης, Πώλησης, Επαναφόρτισης, Επικύρωσης και Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ και είναι επαναχρησιμοποιήσιμες δια της επαναφόρτισής τους. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τους κατόχους τους και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.
4. Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων κομίστρου εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον εξοπλισμό πώλησης του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).
5. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί και σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι κάρτες δύνανται να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους κομίστρου.

Άρθρο 4
Διάρκεια
Η διάρκεια της παρούσας απόφασης αφορά το ημερολογιακό έτος 2018.

Άρθρο 5
Προσδιορισμός Δαπάνης για την παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης
1. Η δαπάνη των παροχών δικαιωμάτων μετακίνησης των δικαιούχων του άρθρου 1, καλύπτεται από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις κατηγορίες του άρθρου 2, παρ. 1α και 2 και από τον ΟΑΕΔ για την παρ. 1β του ίδιου άρθρου και υπολογίζεται ανά κατηγορία δικαιώματος με βάση τις ισχύουσες τιμές τύπων κομίστρου και τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.
2. Ο υπολογισμός των δαπανών μετακίνησης για τις κατηγορίες δικαιούχων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και η αποτίμηση της δαπάνης λαμβάνει χώρα ανά κατηγορία δικαιούχων με βάση τους τύπους κομίστρου που διατίθενται, τα στοιχεία πωλήσεων που καταγράφονται στο σύστημα και τον αριθμό των δικαιούχων που έλαβαν και έκαναν χρήση των δικαιωμάτων μετακίνησης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, το συνολικό ποσό της δαπάνης για τις μετακινήσεις των κατηγοριών των πολιτών που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ΟΑΕΔ εκτιμάται για το έτος 2018, σε 89.944.539,24 ευρώ και αναλύεται ανά κατηγορία ως εξής:
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑμεΑ 11.672.760,00 €
ΑΝΕΡΓΟΙ 77.447.880,00 €
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 823.899,24 €
ΣΥΝΟΛΟ 89.944.539,24 €

3. Από το ανωτέρω συνολικό ποσό των 89.944.539,24 €, το ποσό που θα καταβληθεί στον ΟΑΣΑ από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 40.705.847,64 € ευρώ με παροχή εκπτώσεων ως κατωτέρω ανά κατηγορία δαπάνης, δεδομένου ότι, βάσει του άρθρου 86 του ν. 4530/2018, οι απαλλαγές ή εκπτώσεις στο κόμιστρο των μέσων μαζικής μεταφοράς καθορίζονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ή με κριτήριο τον αριθμό των δικαιούχων, λαμβανομένου παράλληλα υπόψη του μαζικού αριθμού διάθεσης των προϊόντων κομίστρου για τις εν λόγω κατηγορίες δικαιούχων. Το ποσό αυτό κατανέμεται ανά κατηγορία ως εξής:
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΜΕΑ 7.353.838,80 € Λόγω ποσοστού
έκπτωσης 37 %
ΑΝΕΡΓΟΙ 32.528.109,60€ Λόγω ποσοστού
έκπτωσης 58 %
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 823.899,24 € Άνευ έκπτωσης
ΣΥΝΟΛΟ 40.705.847,64€

Άρθρο 6
Καταβολή της δαπάνης πλήρους ή μερικής απαλλαγής του κομίστρου
1. Η τιμολόγηση της δαπάνης για τις προβλεπόμενες στην παρούσα μετακινήσεις των δικαιούχων του άρθρου 2 με τις αστικές συγκοινωνίες περιοχής αρμοδιότητας ΟΑΣΑ είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο, θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΑΣΑ με βάση τα απολογιστικά στοιχεία χρήσης και μετακίνησης των δικαιούχων για το 11μηνο του έτους 2018.
Σε περίπτωση που η δαπάνη βάσει των απολογιστικών στοιχείων είναι κατώτερη της δαπάνης του άρθρου 5 συμψηφίζεται με επόμενες καταβολές προς τον ΟΑΣΑ.
2. Η πληρωμή της δαπάνης στον ΟΑΣΑ για το έτος 2018, θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του Οργανισμού (ΑΦΜ: 094419265 – ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) βάσει τιμολογίου / τιμολογίων για τα ανωτέρω ποσά, που θα εκδώσει ο Ο.Α.Σ.Α. και τα οποία θα υποβληθούν συγκεντρωτικά α) στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις Αρμόδιες Δ/νσεις:
1) Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας (Πολύτεκνοι), 2) Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Aναπηρία (ΑμεΑ ) και
β) στον ΟΑΕΔ- Διοίκηση, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (άνεργοι).
3. Η καταβολή των οφειλόμενων τιμημάτων στον Ο.Α.Σ.Α, θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών εφάπαξ για κάθε κατηγορία δικαιούχων.
4. Κατά την πληρωμή ο Ο.Α.Σ.Α οφείλει να προσκομίσει τιμολόγιο και τα απαιτούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά.
5. Το συνολικό ποσό του/των εκδοθέντων τιμολογίων ανά κατηγορία δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που διαμορφώνεται μετά την έκπτωση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5, στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται η υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις μετακινήσεις των προβλεπόμενων στην παρούσα δικαιούχων για το έτος 2018.
6. Στην περίπτωση που ο ΟΑΣΑ δεν παρέχει μόνο υπηρεσίες αντί αποζημιώσεως υποκείμενες σε υποχρεώσεις δημοσίων μεταφορικών υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα ασκεί και άλλες δραστηριότητες, οι λογαριασμοί των εν λόγω δημοσίων υπηρεσιών πρέπει να είναι χωριστοί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της πέμπτης παραγράφου του Παραρτήματος του Κανονισμού 1370/2007.

Άρθρο 7
Γενικές Διατάξεις
Η παρούσα επέχει θέση συμβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 και κατά την έννοια του άρθρου 6, παρ. 4 του ν. 3920/2011 και η ισχύς της αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά:

Ποιοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο ή δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ. Ηλεκτρονικό εισιτήριο

 

Αριθμ. 68440/1511  – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5803/21.12.2018
Κάλυψη κόστους μετακίνησης ανέργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή Κομίστρου στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Θ., έτους 2018.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
1. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) για το έτος 2018.
2. Το δικαίωμα μετακίνησης ισχύει για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης.

Άρθρο 2
Κατηγορίες δικαιούχων ανέργων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, είναι οι άνεργοι, σύμφωνα με τα στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας.

Άρθρο 3
Διάρκεια
Η διάρκεια της παρούσας απόφασης αφορά το ημερολογιακό έτος 2018.

Άρθρο 4
Προσδιορισμός Δαπάνης για την παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης
1. Η δαπάνη των παροχών δικαιωμάτων μετακίνησης των δικαιούχων του άρθρου 2 της παρούσης, καλύπτεται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και υπολογίζεται με βάση τις ισχύουσες τιμές τύπων κομίστρου και τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.
2. Ο υπολογισμός της δαπάνης για τις προβλεπόμενες στην παρούσα δωρεάν μετακινήσεις των δικαιούχων του άρθρου 2 με τις αστικές συγκοινωνίες περιοχής αρμοδιότητας ΟΑΣΘ, θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΑΣΘ με βάση τον αριθμό των ανέργων δικαιούχων της δωρεάν μετακίνησης σύμφωνα με στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για το έτος 2018 και το αντίτιμο του τύπου της ετήσιας κάρτας μετακίνησης, και αναλύεται ως εξής:
ΤΥΠΟΣ
ΚΑΡΤΑΣ ΠΛΗΘΟΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΞΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 132.578,00 270,00 1 ΕΤΟΣ 35.796.060,00

3. Επί του ανωτέρω ποσού και σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4530/2018 σύμφωνα με το οποίο, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ή τον αριθμό των δικαιούχων, καθορίζονται απαλλαγές ή εκπτώσεις στο κόμιστρο των μέσων μαζικής μεταφοράς και λαμβάνοντας υπόψη τον μαζικό αριθμό διάθεσης των προϊόντων κομίστρου για τις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων, το ποσό που θα καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ στον ΟΑΣΘ ανέρχεται σε € 10.000.260,86 ευρώ με παροχή έκπτωσης ως κατωτέρω:
ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
132.578,00 72,06 % 10.000.260,86

Άρθρο 5
Καταβολή της δαπάνης πλήρους ή μερικής απαλλαγής του κομίστρου
1. Η πληρωμή της δαπάνης στον ΟΑΣΘ, θα καλύπτει τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων του έτους 2018 και θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του Οργανισμού (ΑΦΜ: 091274700 – ΔΟΥ Η΄ Θεσσαλονίκης) για το έτος 2018 βάσει τιμολογίων για τα ανωτέρω ποσά που θα εκδώσει ο ΟΑΣΘ και τα οποία θα υποβληθούν στον ΟΑΕΔ – Διοίκηση, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Το συνολικό ποσό των εκδοθέντων τιμολογίων δεν δύναται να υπερβαίνει το τίμημα της παρούσας απόφασης, ποσό στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται η υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για όλες τις μετακινήσεις των δικαιούχων για το έτος 2018.
3. Η καταβολή του ποσού στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) θα πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων.
4. Στην περίπτωση που ο ΟΑΣΘ δεν παρέχει μόνο υπηρεσίες αντί αποζημιώσεως υποκείμενες σε υποχρεώσεις δημοσίων μεταφορικών υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα ασκεί και άλλες δραστηριότητες, οι λογαριασμοί των εν λόγω δημοσίων υπηρεσιών πρέπει να είναι χωριστοί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της πέμπτης παραγράφου του Παραρτήματος του Κανονισμού 1370/2007.

Άρθρο 6
Γενικές Διατάξεις
Η παρούσα επέχει θέση συμβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 και κατά την έννοια του άρθρου 30, παρ. 2 του ν. 4313/2014 και η ισχύς της, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.