Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ

Αριθμ. 139505/Δ4 – ΦΕΚ B 2501 – 19.09.2014

Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Την προσθήκη ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων, από το σχολικό έτος 2014−2015, στα παρακάτω Επαγγελματικά Λύκεια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως.

Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ