Πρόσβαση στην τηλεόραση Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ)

Πρόσβαση στην τηλεόραση Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ)

Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.
KYA 3269 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5022/12.11.2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί:

α) ο καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας»,

β) η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων του άρθρου 3, παρ. 1 του ν. 4563/2018 (Α’ 169) στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας,

γ) η εξειδίκευση και ο καθορισμός των ειδικότερων χαρακτηριστικών/προδιαγραφών των παρεχόμενων υπηρεσιών του άρθρου 5, παρ. 2 του ν. 4563/2018 (Α’ 169) στο πλαίσιο του ως άνω έργου και

δ) η ρύθμιση των επιμέρους ζητημάτων που αφορούν στην ομαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας της περ. α’ του παρόντος άρθρου (λειτουργία πληροφοριακού συστήματος, οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης της Υλοποίησης του Έργου, ενημέρωση των δικαιούχων πολιτών κ.α.).

Άρθρο 2

Δικαιούχοι και πάροχοι του έργου

1. Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α’169).

2. Μόνιμος κάτοικος Περιοχής Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΚΤ) είναι το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του σε συγκεκριμένη περιοχή του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α’169).

3. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των μόνιμων κατοίκων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ως δικαιούχων του έργου καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

4. Πάροχοι του έργου είναι τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην υλοποίησή του, παρέχοντας στους δικαιούχους τις υπηρεσίες του άρθρου 5, παρ. 2 του ν. 4563/2018 (Α’169), όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Οι πάροχοι του έργου μπορεί να είναι:

α) αδειοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και

β) αδειοδοτημένοι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Άρθρο 3

Υπηρεσίες του έργου

1. Οι υπηρεσίες που καλύπτει η δημόσια επιχορήγηση του άρθρου 6 του ν. 4563/2018 (Α’169) και παρέχονται υποχρεωτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, από τους παρόχους που συμμετέχουν σε αυτό είναι, ανάλογα με την εκάστοτε τεχνολογία ευρυεκπομπής, οι ακόλουθες:

α) Επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή:

αα) χορήγηση του απαραίτητου εξοπλισμού για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αναμεταδότη επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (ψηφιακοί αναμεταδότες, δορυφορική κεραία, καλωδίωση, λοιπά συνοδευτικά εξαρτήματα κ.α.),

αβ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, διετούς (2 έτη) εγγύησης για τον παραπάνω χορηγούμενο εξοπλισμό,

αγ) εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του χορηγούμενου εξοπλισμού σε συγκεκριμένη τοποθεσία,

αδ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, διετούς (2 έτη) εγγύησης για την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του χορηγούμενου εξοπλισμού,

αε) παροχή, κατ’ ελάχιστον, οκταετούς (8 έτη), συντήρησης του χορηγούμενου εξοπλισμού,

αστ) χορήγηση του ψηφιακού αποκωδικοποιητή και των λοιπών συνοδευτικών εξαρτημάτων του (τηλεχειριστήριο, καλωδίωση κ.α.) στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους,

αζ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, διετούς (2 έτη) εγγύησης για τον χορηγούμενο ψηφιακό αποκωδικοποιητή και τα συνοδευτικά εξαρτήματά του,

αη) Οκταετή (8 έτη) πρόσβαση των δικαιούχων στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΡΤ Α.Ε.),

αθ) Οκταετή (8 έτη) πρόσβαση των δικαιούχων στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας, μεταδίδονται από τον πάροχο και αφορούν στην εκάστοτε Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ) στην οποία ανήκει η εξυπηρετούμενη ΠΕΤΚ.

β) Δορυφορική ευρυεκπομπή:

βα) χορήγηση του απαραίτητου δορυφορικού εξοπλισμού (δορυφορικός αποκωδικοποιητής, δορυφορική κεραία, κάρτα πρόσβασης, τηλεχειριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του εξοπλισμού εξαρτήματα) στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο,

ββ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, διετούς (2 έτη) εγγύησης για τον χορηγούμενο εξοπλισμό,

βγ) εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του χορηγούμενου εξοπλισμού στην κύρια και μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου δικαιούχου,

βδ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, εγγύησης ενός (1) έτους για την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του χορηγούμενου εξοπλισμού,

βε) Οκταετή (8 έτη) πρόσβαση του δικαιούχου στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΡΤ Α.Ε),

βστ) Οκταετή (8 έτη) πρόσβαση του δικαιούχου στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και μεταδίδονται από τον πάροχο.

γ) Παροχή των υπηρεσιών του έργου μέσω σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο:

γα) χορήγηση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλισμού (ευρυζωνικός αποκωδικοποιητής, modem/router, τηλεχειριστήριο και λοιπά συνοδευτικά του εξοπλισμού εξαρτήματα) στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο,

γβ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, διετούς (2 έτη) εγγύησης για τον χορηγούμενο εξοπλισμό,

γγ) εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του χορηγούμενου εξοπλισμού στην κύρια και μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου δικαιούχου, εφόσον αυτός το αιτηθεί,

γδ) παροχή, κατ’ ελάχιστον, εγγύησης ενός (1) έτους για την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του χορηγούμενου εξοπλισμού, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί από τον πάροχο,

γε) Οκταετή (8 έτη) πρόσβαση του δικαιούχου στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΡΤ Α.Ε),

γστ) Οκταετή (8 έτη) πρόσβαση του δικαιούχου στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και μεταδίδονται από τον πάροχο.

2. Οι δικαιούχοι του έργου αποκτούν τις υπηρεσίες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επιλέγοντας ελεύθερα την τεχνολογία ευρυεκπομπής και τον πάροχο της προτίμησής τους.

3. Οι πάροχοι του έργου, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής, μπορούν, πέραν των ως άνω ελάχιστων υπηρεσιών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, να προσφέρουν στους δικαιούχους επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες ή/και ευκολίες, δωρεάν ή έναντι καταβολής σαφώς ορισμένου χρηματικού αντιτίμου.

4. Τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν στις υπηρεσίες του έργου καθώς και η ακριβής διαδικασία παροχής τους στους δικαιούχους προβλέπονται στα άρθρα 9 – 11 της παρούσας.

 

Το πλήρες κείμενο της KYA 3269 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5022/12.11.2018