Η προθεσμία για την επικαιροποίηση αδειών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Η προθεσμία για την επικαιροποίηση αδειών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Προθεσμία υποβολής αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Υπουργείο Παιδείας

20.5.2020

Επικαιροποίηση αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Δια της παρούσης ενημερώνουμε ότι, σχετικά με το θέμα της προθεσμίας υποβολής αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, κατατίθενται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομιστούν άμεσα μέχρι 31.05.2020 προκειμένου αυτή να είναι εμπρόθεσμη.

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω ανωτέρας βίας ένεκα covid-19, κατατίθενται σε εύλογο χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, ήτοι μέχρι 30.06.2020.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το έγγραφο με την επικαιροποίηση σε μορφή pdf 

H εγκύκλιος αναφορική με την Χορήγηση – τροποποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων σε μορφή pdf