Προθεσμία καθορισμού του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων

Προθεσμία καθορισμού του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

Νόμος 4975/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 187/30.09.2022
Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 76
Προθεσμία καθορισμού του προγράμματος εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποίηση περ. ια) παρ. 1 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013

Στην περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του νόμου 4186/2013 (Α’ 193), περί τελικών και εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. ια) διαμορφώνεται ως εξής:

«ια) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής αυτών, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τον τρόπο ορισμού, καθώς και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών.

Με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 13Α, η απόφαση με την οποία καθορίζεται το πρόγραμμα των εξετάσεων εκδίδεται, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 42 για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 43 για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), έως και τη 15 Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις