Προθεσμία σύναψης συμβολαίου για μη επιβολή προστίμου ανασφάλιστων οχημάτων

Προθεσμία σύναψης συμβολαίου για μη επιβολή προστίμου ανασφάλιστων οχημάτων

Με την απόφαση ΠΟΛ 1046/2018 τροποποιείται η ΠΟΛ 1033/2016 η οποία αφορά στον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων και στην επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητώνΜε τη νέα τροποποίηση δεν θα επιβάλλεται το πρόστιμο των ανασφάλιστων οχημάτων, εφόσον ο αγοραστής προβεί στη σύναψη συμβολαίου εντός επτά (αντί τριών που ίσχυε) ημερών από την ημερομηνία αγοράς

Ποινές και διοικητικές κυρώσεις για ανασφάλιστα οχήματα

Αριθμ. ΠΟΛ 1046ΦΕΚ Τεύχος Β’ 986/20.03.2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β 720), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β 2199) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Η περίπτωση γ ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) από τον αγοραστή, αν απέκτησε όχημα έως την ημερομηνία της εκάστοτε διασταύρωσης και από τη μεταβίβασή του σε αυτόν έως τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά εργασίμων ημερών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως