Πρωτοβάθμιοι (Δήμοι) και Δευτεροβάθμιοι (Περιφέρειες) ΟΤΑ. Πληθυσμός

Δημοτικές εκλογές 2014Aριθ. 15150 – ΦΕΚ Β 955 – 16.04.2014

Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Παρατίθενται αναλυτικά οι Περιφέρειες, οι Περιφερειακές Ενότητες, οι Δήμοι, οι Δημοτικές Ενότητες, οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, όπως διαμορφώθηκαν με τον ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.

Ο πληθυσμός προκύπτει από την Απογραφή 2011

 

ΦΕΚ Β 955 – Πρωτοβάθμιοι (Δήμοι) και Δευτεροβάθμιοι (Περιφέρειες) ΟΤΑ

 

Άρθρο 2
Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ