Προϋποθέσεις εγκατάστασης σημείων wifi μικρής εμβέλειας

Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης, δήλωσης και ελέγχου των σημείων ασύρματης πρόσβασης (wifi) μικρής εμβέλειας

 

Αριθμ. οικ. 14101 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ τεύχος Β 1854/15.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και ελέγχου των σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, καθώς και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουν:

Άρθρο 1
Γενικές αρχές

1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τη διαδικασία εγκατάστασης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για τα Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης Μικρής Εμβέλειας (Σ.Α.Π.Μ.Ε.), που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972, τα οποία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 165 του ν. 4727/2020, εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουμένως αδειοδότηση από την Ε.Ε.Τ.Τ., περιβαλλοντική αδειοδότηση ή η λήψη οποιασδήποτε έγκρισης ή άδειας από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας που ισχύει για κτίρια ή χώρους αρχιτεκτονικής, ιστορικής ή φυσικής αξίας ή, κατά περίπτωση, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων και αεροπορικών εγκαταστάσεων.

2. Τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά (ενδεικτικά όγκος, ισχύς εκπομπής) των Σημείων Ασύρματης Πρόσβασης Μικρής Εμβέλειας της παρ. 1 καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1070 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2020.

3. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται αποκλειστικά σε Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης Μικρής Εμβέλειας (Σ.Α.Π.Μ.Ε.) που είναι σύμφωνα με τις κατηγορίες εγκατάστασης E0, E2 και E10 του πίνακα 2 της ρήτρας 6.2.4 του ευρωπαϊκού προτύπου EN 62232:2017 και εν γένει πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1070 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2020.

4. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης Μικρής Εμβέλειας με σύστημα ενεργών κεραιών.

5. Ο κάτοχος του Σ.Α.Π.Μ.Ε. καθώς και τυχόν φιλοξενούμενοι πάροχοι θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των όρων χρήσης της ζώνης ραδιοφάσματος που χρησιμοποιούν, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον απαιτείται, του να διαθέτουν σχετικό δικαίωμα χρήσης του ραδιοφάσματος.

6. Οι κάτοχοι Σ.Α.Π.Μ.Ε. έχουν την ευθύνη για την εγκατάσταση και λειτουργία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1070 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2020 και του προτύπου ΕΝ 62232:2017, οφείλουν δε να γνωστοποιούν στις αρμόδιες Αρχές οποιαδήποτε παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων.

7. Οι κάτοχοι Σ.Α.Π.Μ.Ε. δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης και εγκατάστασης των Σ.Α.Π.Μ.Ε. σε ακίνητα χωρίς την συμφωνία των κυρίων ή διαχειριστών ή αρμόδιων φορέων των χώρων εγκατάστασης και η Δήλωση του άρθρου 3 και εν γένει η παρούσα απόφαση δεν υποχρεώνουν τον κύριο ή διαχειριστή ή αρμόδιο φορέα ακινήτου να αποδεχθεί την εγκατάσταση Σ.Α.Π.Μ.Ε. σε αυτό.

8. Τα Σ.Α.Π.Μ.Ε. επιτρέπεται να εγκαθίστανται μόνο σε νομίμως υφιστάμενες δομικές κατασκευές και οι κάτοχοι των Σ.Α.Π.Μ.Ε. έχουν την ευθύνη να εγκαθιστούν και να λειτουργούν τον σχετικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του, οφείλουν δε να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της στατικότητας της φέρουσας κατασκευής.

9. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν, κατά σειρά προτεραιότητας, οι ορισμοί του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1070 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2020, οι ορισμοί του ν. 4727/2020, του ν. 4635/2019 και των σχετικών παραπομπών που γίνονται σε αυτούς.

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική δήλωση Σ.Α.Π.Μ.Ε.

1. Κάθε φορέας που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει Σ.Α.Π.Μ.Ε. των κατηγοριών E2 και E10 οφείλει να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΣΗΛΥΑ που προβλέπεται στον ν. 4635/2019 πριν την εγκατάσταση των εν λόγω Σ.Α.Π.Μ.Ε.

2. Για κάθε Σ.Α.Π.Μ.Ε., ορίζεται από τον κάτοχό του, τεχνικός υπεύθυνος ο οποίος έχει τα κατά νόμο δικαιώματα και ορίζεται ως υπεύθυνος για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την τεχνική εποπτεία λειτουργίας του Σ.Α.Π.Μ.Ε., σύμφωνα με την ορθή τεχνική πρακτική.

3. Το αργότερο εντός δύο εβδομάδων μετά την εγκατάσταση του Σ.Α.Π.Μ.Ε. κατηγορίας E2 ή E10, ο κάτοχός του οφείλει να υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ σχετική Δήλωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, η οποία δημοσιοποιείται μαζί με τυχόν δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν.

4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες που είναι εγγεγραμμένες στο ΣΗΛΥΑ έχουν πρόσβαση στις Δηλώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του αρθρου 2 της παρούσας.

5. Η διαδικασία εγγραφής και εν γένει η λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, καθώς και η διαδικασία διαχείρισης και δημοσιοποίησης των δηλώσεων του παρόντος άρθρου διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4635/2019 και των σχετικών Αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ.

6. Τα Σ.Α.Π.Μ.Ε. της κατηγορίας Ε0 εξαιρούνται της υποχρέωσης της παρ. 1. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοχοί τους οφείλουν να τα συμπεριλαμβάνουν, στους καταλόγους της παρ. 1 του άρθρου 4.

7. Σε περίπτωση που στην τοπική περιοχή γύρω από τη θέση εγκατάστασης Σ.Α.Π.Μ.Ε. είναι ήδη εγκατεστημένα άλλα Σ.Α.Π.Μ.Ε., ο κάτοχος του πλέον πρόσφατου προς εγκατάσταση Σ.Α.Π.Μ.Ε., όπως προκύπτει από την σχετική δήλωση στο ΣΗΛΥΑ, οφείλει να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν χώροι ελεύθερα προσβάσιμοι στο γενικό πληθυσμό γύρω από τα Σ.Α.Π.Μ.Ε., στους οποίους να υπάρχει υπέρβαση των ισχυόντων στην Ελλάδα ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο ηλεκτρονικής δήλωσης Σ.Α.Π.Μ.Ε.

1. Η ηλεκτρονική δήλωση Σ.Α.Π.Μ.Ε. της παρ. 3 του άρθρου 2 περιλαμβάνει: (α) τα στοιχεία του κατόχου και του τεχνικού υπευθύνου,
(β) το γεωγραφικό στίγμα της εγκατάστασης,
(γ) την ακριβή περιγραφή της θέσης εγκατάστασης (διεύθυνση/τοπωνύμιο),
(δ) την περιγραφή του σημείου εγκατάστασης, όπως ενδεικτικά, επί στύλου φωτισμού, σηματοδότη, πινακίδας, στάσης λεωφορείου,
(ε) την κατηγορία (Ε2 ή Ε10) στην οποία ανήκει ο εξοπλισμός,
(στ) τυχόν φιλοξενούμενους παρόχους στο Σ.Α.Π.Μ.Ε. και τη μορφή φιλοξενίας, όπως ενδεικτικά, αμιγώς παθητική, κοινή χρήση κεραιών ή άλλου εξοπλισμού,
(ζ) τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται από το Σ.Α.Π.Μ.Ε. και τα σχετικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στους παρόχους, εφόσον αυτά δεν τεκμαίρονται άμεσα από σχετικές αποφάσεις χορήγησης της ΕΕΤΤ,
(η) περιγραφή των ηλεκτρομαγνητικών χαρακτηριστικών του Σ.Α.Π.Μ.Ε. με κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά, αναφορά τύπου/μοντέλου/κωδικού εξοπλισμού και του ορατού όγκου του Σ.Α.Π.Μ.Ε.,
(θ) αναφορά των απαιτήσεων που πληροί το Σ.Α.Π.Μ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1070, ιδίως ως προς την πλήρωση των κριτηρίων που αναφέρονται στο Παράρτημα αυτού.

2. Η ηλεκτρονική δήλωση Σ.Α.Π.Μ.Ε. συνοδεύεται από:
(α) φωτογραφίες του σημείου τοποθέτησης και του Σ.Α.Π.Μ.Ε., καθώς και απόσπασμα ψηφιακού χάρτη, έκτασης κατά προσέγγιση 100 επί 100 μέτρων με σημειωμένη την προβολή της θέσης εγκατάστασης επί αυτού,
(β) εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες που απαιτούνται βάσει της νομοθεσίας που ισχύει για κτίρια ή χώρους αρχιτεκτονικής, ιστορικής ή φυσικής αξίας ή, κατά περίπτωση, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων και αεροπορικών εγκαταστάσεων, (γ) Υπεύθυνη Δήλωση περί τήρησης των προβλεπόμενων στην παρ. 7, του άρθρου 2 της παρούσας.

3. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την ηλεκτρονική δήλωση και να καθορίζεται κάθε απαιτούμενη λεπτομέρεια σχετικά με την διαδικασία υποβολής και τήρησης των ηλεκτρονικών δηλώσεων.

Άρθρο 4
Τήρηση στοιχείων Σ.Α.Π.Μ.Ε.

1. Κάθε κάτοχος Σ.Α.Π.Μ.Ε. οφείλει να τηρεί σε ηλε-κτρονική μορφή πλήρη κατάλογο των Σ.Α.Π.Μ.Ε. που έχει εγκαταστήσει με πληροφορίες για τις θέσεις τους, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, την τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 3 παρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1070, και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και να αποστέλλει στην ΕΕΤΤ τον κατάλογο αυτό, εφόσον του ζητηθεί, το αργότερο εντός 10 ημερών, για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 4 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1070.

2. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες τήρησης των στοιχείων της παρ. 1, καθώς και του τρόπου αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής αποστολής τους από τους κατόχους Σ.Α.Π.Μ.Ε.

Άρθρο 5
Σύνδεση των Σ.Α.Π.Μ.Ε. με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Για τη σύνδεση των Σ.Α.Π.Μ.Ε. κατηγορίας Ε2 και Ε10 με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον απαιτείται, ο κάτοχος Σ.Α.Π.Μ.Ε. υποβάλλει στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας τα στοιχεία δημοσίευσης της ηλεκτρονικής δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ.

Άρθρο 6
Παύση λειτουργίας Σ.Α.Π.Μ.Ε.

1. Το Σ.Α.Π.Μ.Ε. παύει να λειτουργεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν ανακληθεί ή ανασταλεί ή παύσει για οποιοδήποτε λόγο κάθε δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνότητας που χρησιμοποιείται στο εν λόγω Σ.Α.Π.Μ.Ε..
(β) Όταν ανακληθεί η έγκριση άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας.
(γ) Όταν διαπιστωθούν παραβάσεις της δήλωσης Σ.Α.Π.Μ.Ε. του άρθρου 2.
(δ) Όταν κοινοποιηθεί στον κάτοχό του Σ.Α.Π.Μ.Ε. έκθεση της ΕΕΑΕ ότι διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε σημεία πλησίον του Σ.Α.Π.Μ.Ε..
(ε) Όταν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικό αίτημα από τον κάτοχο του Σ.Α.Π.Μ.Ε.

2. Σε κάθε περίπτωση παύσης της λειτουργίας, ο κάτοχος του Σ.Α.Π.Μ.Ε. υποχρεούται να μεριμνήσει άμεσα για την απεγκατάσταση και την απομάκρυνση του Σ.Α.Π.Μ.Ε.. Επιπλέον, για τα Σ.Α.Π.Μ.Ε. κατηγορίας Ε2 και Ε10 οφείλει να υποβάλει στο ΣΗΛΥΑ υπεύθυνη δήλωση απεγκατάστασης, συνοδευόμενη από φωτογραφίες του χώρου πριν και μετά την απεγκατάσταση.

Άρθρο 7
Έλεγχοι – Κυρώσεις

1. Οι έλεγχοι ως προς την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον Σ.Α.Π.Μ.Ε. πραγματοποιούνται από την ΕΕΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

2. Σε περίπτωση παράβασης των γενικών ή ειδικών διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας και των οριζόμενων πολεοδομικών μεγεθών για τα Σ.Α.Π.Μ.Ε. της παρούσας απόφασης, επιλαμβάνονται οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.

3. Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας περί ηλε-κτρονικών επικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιακών χαρακτηριστικών των Σ.Α.Π.Μ.Ε., επιλαμβάνεται η Ε.Ε.Τ.Τ.. 4. Στην περίπτωση παράβασης διατάξεων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται αναλογικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4635/2019 και του άρθρου 137 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως