Αντικειμενική αξία για υπολογισμό τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων

Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015. (φορολογική δήλωση 2016)

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/03/deafb_1042299_2016.pdf”]