Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

Με διατάξεις του νόμου 5094/2024 ρυθμίζονται θέματα για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

 

Νόμος 5094/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 39/13.03.2024
Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 212
Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης – Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 3938/2011

1. Στο άρθρο 15 του ν. 3938/2011 (Α’ 61), περί πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 τροποποιείται ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης για την κρίση τους από το αρμόδιο πρωτοβάθμιο συμβούλιο πυροσβεστών, β) στην παρ. 8: βα) στο πρώτο εδάφιο η λέξη «τουλάχιστον» αφαιρείται και μετά τη φράση «απόφοιτοι Λυκείου» προστίθεται η φράση «κατά την ολοκλήρωση της πρώτης τους θητείας», ββ) προστίθενται ένατο, δέκατο και ενδέκατο εδάφια, και οι παρ. 7 και 8 διαμορφώνονται ως εξής:

«7. Η ανανέωση της θητείας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, που κατέχουν οργανική ή προσωποπαγή θέση, γίνεται κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας, αν κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Η κρίση του Συμβουλίου βασίζεται στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται ιδίως υπόψη η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της θητείας Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της θητείας και τα όργανα στα οποία υποβάλλεται, η προθεσμία άσκησης προσφυγής, τα όργανα και η διαδικασία ανανέωσης της θητείας ή της απόλυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα αντίστοιχα θέματα που αναφέρονται στην κατά την επόμενη παράγραφο ένταξη των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

8. Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, απόφοιτοι Λυκείου κατά την ολοκλήρωση της πρώτης τους θητείας, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψής τους δεν είχαν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Για την κρίση του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7.
Η ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης των προηγούμενων εδαφίων στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δύναται να γίνει και πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας υπό τους όρους του παρόντος, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (ν. 4093/2012, Α’ 222, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4127/2013, Α’ 50). Υποβολή αιτήσεων ένταξης κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή κατόπιν έκδοσης απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετική γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δεν επιτρέπεται η ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις Πυροσβεστών και τίθενται στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού κατά το χρόνο ένταξης. Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο βασικής τους εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος μεριμνά για την ενημέρωση του υπηρεσιακού φακέλου του κάθε εντασσόμενου ως προς το ασφαλιστικό του ιστορικό. Μετά την ολοκλήρωση των κρίσεων των συμβουλίων κάθε εντασσόμενος αιτείται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τη χορήγηση αναλυτικού ασφαλιστικού ιστορικού, το οποίο υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος προς ενημέρωση του υπηρεσιακού του φακέλου. Ο e-ΕΦΚΑ, εντός ευλόγου χρόνου που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, χορηγεί σε κάθε εντασσόμενο πλήρη στοιχεία χρόνου ασφάλισης και αναλυτικό ασφαλιστικό ιστορικό προς εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το πυροσβεστικό προσωπικό εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται προαγωγή με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται από την ημερομηνία πρόσληψής τους ως Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.»

2. Στο άρθρο 15 του ν. 3938/2011, περί πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης α) στην παρ. 20: αα) το πρώτο και δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται, και αβ) στο τέταρτο εδάφιο η φράση «με αναδρομική ισχύ από την 9η Φεβρουαρίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2025», αγ) στο πέμπτο εδάφιο η φράση «πριν την παρέλευση τριετίας» αντικαθίσταται από τη φράση «πριν την παρέλευση πενταετίας», β) η παρ. 21, περί εποχικών πυροσβεστών καταργείται, και οι παρ. 20 και 21 διαμορφώνονται ως εξής:

«20. Μεταβατική διάταξη. Από την 30ή Απριλίου 2024 παρατείνεται για πέντε (5) έτη, η θητεία των προσληφθέντων, σύμφωνα με το παρόν, πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με οργανική ή προσωποπαγή θέση, οι οποίοι κρίνονται επιτυχώς από τα αρμόδια Συμβούλια προκειμένου να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δυνάμει της παρ. 8. Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας της παράτασης οι κριθέντες επιτυχώς εντάσσονται αυτοδικαίως στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό χωρίς να απαιτείται νέα κρίση. Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, οι οποίες συστήνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων οργανικών θέσεων της ειδικής κατηγορίας πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Με όμοιο διάταγμα απονέμεται ο βαθμός του πυροσβέστη, για όλες τις συνέπειες σε σχέση με την επετηρίδα και τις βαθμολογικές προαγωγές, με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2025. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω ένταξη και πριν την παρέλευση πενταετίας. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Οι υπαγόμενοι στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις των παραγωγικών σχολών του Σώματος, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί ο νόμος για τους πυροσβέστες. Μέχρι την ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, οι υπαγόμενοι στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου που αποτελούν ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό, μπορούν να απασχολούνται με υπερωρίες, κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, με πλήρη καθήκοντα για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Σώματος, με τις αποζημιώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους Α’ και Β’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τις ανάγκες της υπηρεσίας, μπορεί να διενεργούνται μεταθέσεις και αποσπάσεις και για αυτήν την κατηγορία προσωπικού, σύμφωνα με τον κανονισμό μεταθέσεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης.

21. Καταργείται.»

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης