Ρύθμιση επιτοκίων δανείων επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001413 ΕΞ 2014/Β.1964 – ΦΕΚ Β 3067 – 14.11.2014

Ρύθμιση επιτοκίων δανείων επιχειρήσεων και επαγγελματιών που έχουν ενταχθεί στις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθ. 15075/Β657/5-4-2006 (447 Β/12-4-2006), 15077/Β658/5-4-2006 (447 Β/12-4-2006) και 36579/Β1666/27-8-2007 (1740 Β/30.8.2007) του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη: (διατάξεις)
αποφασίζουμε:

Παρέχεται η ευχέρεια στις επιχειρήσεις ή στους επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στις κατωτέρω υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών α) 15075/Β657/5-4-2006 (447 Β/12-4-2006), β15077/Β658/5-4-2006 (447 Β/12-4-2006) και γ) 36579/Β1666/27-8-2007 (1740 Β/30.8.2007), να ρυθμίσουν με τα πιστωτικά ιδρύματα το επιτόκιο εκτοκισμού των δανείων τους, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το επιτόκιο το οποίο έχει ορισθεί στις ανωτέρω αποφάσεις και το οποίο για τις α) και β) υπουργικές αποφάσεις ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2016, ενώ για την γ) υπουργική απόφαση, το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31-12-2017.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ