Ρύθμιση Στρατολογικών Θεμάτων αναβολών κατάταξης

Φ.429.1/30/371440/Σ.1672 – ΦΕΚ Β 2822 – 21.10.2014

Ρύθμιση Στρατολογικών Θεμάτων.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 30, 3 του άρθρου 49, 4 του άρθρου 55, 7 του άρθρου 57 και 7 άρθρου 72, του Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4278/14 (ΦΕΚ Α΄ 157).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ. Την υπ’ αριθμ. Υ 304/2 Ιουλ 2013 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ Β΄ 1635).
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ε. Την από 27 Σεπτεμβρίου 2014 σχετική πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 της Φ.429.1/5/150045/ Σ.11/4 Ιαν 06/απόφασης ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ Β 34) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όσοι έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, επειδή παρουσιάζουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα, υποχρεούνται να υποβάλουν και σχετική πιστοποίηση, βεβαίωση ή γνωμάτευση, από τα αρμόδια Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή από τις αρμόδιες Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα των ειδικών (Παιδοψυχιατρικών και Ψυχιατρικών ) και των Γενικών Νοσοκομείων, Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ενηλίκων των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και των Γενικών Νοσοκομείων, Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων και του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής με τα παραρτήματά του, εφόσον γνωματεύουν για τις ως άνω ειδικές μαθησιακές δυσκολίες».

Άρθρο 2
Αναβολή κατάταξης υπηρετούντος αδελφού
Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 της Φ.429.1/5/150045/ Σ.11/4 Ιαν 06/απόφασης ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ Β 34) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι αδελφοί που καλούνται με την ίδια ΕΣΣΟ, ανεξάρτητα από τον Κλάδο και την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί ο καθένας από αυτούς, λογίζονται ότι καλούνται ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή, κατατίθεται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, επιπλέον των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν. 3421/2005, και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο παρέχων το δικαίωμα αδελφός δηλώνει τη συναίνεσή του για τη χορήγηση της αναβολής υπηρετούντος αδελφού στον ταυτόχρονα καλούμενο αδελφό ή στους ταυτόχρονα καλούμενους αδελφούς του. Η υπεύθυνη δήλωση δεν υπόκειται σε ανάκληση και είναι απαλλαγμένη από όρους, αιρέσεις ή επιφυλάξεις».

Άρθρο 3
Γενικές διατάξεις επί των ευεργετημάτων
Η παράγραφος 7 του άρθρου 16 της Φ.429.1/5/150045/ Σ.11/4 Ιαν 06/απόφασης ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ Β 34) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες αποστέλλουν στους στρατευσίμους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης, έντυπο οδηγιών, με αναλυτικές χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για το σωστό τρόπο χρήσης της αναβολής τους. Ειδικά, οι στρατεύσιμοι, που έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους σπουδών ή ως υποψήφιοι σπουδαστές ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών, ενημερώνονται, με δική τους ευθύνη, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Σώματος (www.stratologia.gr)».

Άρθρο 4
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων
1. Η υποπαράγραφος δ της παραγράφου 11 του άρθρου 30 της Φ. 429.1/5/150045/Σ.11/4 Ιαν 06 απόφασης ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ Β 34), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Όσοι έφεδροι καλούνται για άσκηση ή μετεκπαίδευση και κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος έχουν απολυθεί από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή καταταγεί σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση, ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν τρεις φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευση. Ειδικά οι έφεδροι του Στρατού Ξηράς, που διαμένουν στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ Σώματος Στρατού και της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ), δεν υπάγονται στις παραπάνω εξαιρέσεις. Σε περίπτωση πρόσκλησης για κατάταξη σε επιστράτευση οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν έχουν εφαρμογή.

2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 30 της Φ.429.1/5/ 150045/Σ.11/4 Ιαν 06/απόφασης ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ Β 34) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Κατά την κατάταξη των εφέδρων εξετάζεται η σωματική τους ικανότητα από το γιατρό της Μονάδας και, εφόσον διαπιστωθεί νόσημα, πάθηση ή βλάβη, παραπέμπονται για παραπέρα κρίση στο Ειδικό Στρατολογικό Συμβούλιο (ΕΣΣ) της Μονάδας κατάταξης ή της έδρας της Επιστρατεύουσας Αρχής, για το οποίο ως προς τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες έχουν αναλογική εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3421/2005. Ειδικότερα, τα ΕΣΣ των Μονάδων κατάταξης εφέδρων ή τα ΕΣΣ που συγκροτούνται στην έδρα κάθε Επιστρατεύουσας Αρχής λειτουργούν από την πρώτη ημέρα κατάταξης κάθε πρόσκλησης μέχρι και τη δεύτερη ημέρα μετά την τελευταία ημερομηνία κατάταξης. Σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο κατάταξης και υγειονομικής εξέτασης των οπλιτών από την εφεδρεία που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους στρατευσίμους».

Άρθρο 5
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Φ. 429.1/10/150128/ Σ.21/10 Ιαν 06 απόφασης ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (ΦΕΚ Β΄ 61), όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.429.1/3/280118/Σ.23/11 Ιαν 11 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 111), προστίθενται υποπαράγραφοι δ και ε ως εξής:
«δ. Τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα, η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κάθε φορά ισχύει.
ε. Για την εφαρμογή της ανωτέρω υποπαραγράφου καθορίζονται τα εξής:
(1) Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γίνεται δεκτή, εφόσον δεν έχει παρέλθει μήνας από την έκδοσή της.
(2) Ως ημερομηνία έλευσης στην Ελλάδα θεωρείται αυτή της εγγραφής στα δημοτολόγια ή της έκδοσης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο εδάφιο α΄ της ως άνω υποπαραγράφου γ΄.
(3) Σε περίπτωση υποβολής και νέας αίτησης για υπαγωγή σε άλλη, πλην της αρχικής, διάταξη του άρθρου 55, πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να κατοικούν μόνιμα στη Χώρα συνεχώς από τη χορήγηση του αρχικού ευεργετήματος.»

Άρθρο 6
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους
Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 της Φ.429.1/10/150128/ Σ.21/24 Ιαν 06/απόφασης ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (ΦΕΚ Β΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με τη Φ.429.1/3/280118/Σ.23/11 Ιαν 11 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 111), τροποποιείται ως εξής:
«5. Η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ενεργεί για την τακτοποίηση όσων τελούν σε ανυποταξία, όπως καθορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 57 του Ν. 3421/05 (ΦΕΚ Α΄ 302) όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν. 4278/14 (ΦΕΚ Α΄ 157), αμέσως μετά την κατάταξή τους, για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο, που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή την ημερομηνία εξαγοράς, για όσους έχουν συμπληρώσει τον ως άνω χρόνο και δεν απαιτείται η κατάταξή τους.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ