Ρύθμιση θεμάτων αδειών αστυνομικού προσωπικού

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 169/2014 – ΦΕΚ A 255 – 05.12.2014

Ρύθμιση θεμάτων αδειών αστυνομικού προσωπικού, κατά τροποποίηση τον Π. δ/τος 27/1986 (Α 11).

́Αρθρο 1
Το άρθρο 7 του Π. δ/τος 27/1986 (Α 11) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
́Αδεια χωρίς αποδοχές
1. Στο αστυνομικό προσωπικό, τους συνοριακούς φύλακες και τους ειδικούς φρουρούς μπορεί να χορηγείται, για σοβαρούς διωτικούς λόγους, άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τρία (3) έτη, εφάπαξ ή τμηματικά, επιπλέον και μετά την εξάντληση της κανονικής και βραχείας άδειας και της άδειας με μειωμένες αποδοχές. Η άδεια αυτή εγκρίνεται από τον Αρχηγό του Σώματος και ο χρόνος που διανύθηκε δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις του προσωπικού, εκτός αν πρόκειται για γονική άδεια των άρθρων 50 και 51 του ν. 4075/2012 (Α ́89).

2. Αν το προσωπικό που έλαβε την άδεια της παρ. 1 έχει υπόλοιπο κανονικής ή βραχείας άδειας στο τέλος του ημερολογιακού τους, μπορεί να ζητήσει τον συμψηφισμό αυτών με την άδεια που έλαβε χωρίς αποδοχές, οπότε ο χρόνος αυτής μειώνεται ανάλογα.».

Άρθρο 2
Αντικατάσταση όρων
Όπου στις ρυθμίσεις του Π.δ/τος 27/1986 αναφέρεται η «άδεια μακράς διαρκείας για την αλλοδαπή», νοείται η «άδεια χωρίς αποδοχές».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.