Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών ΕΛΑΣ

Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών ΕΛΑΣ

Αυξάνονται οι οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών της ΕΛΑΣ και μειώνονται οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων και οι επί θητεία συνοριακών φυλάκων
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 86/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 129/02.08.2019
Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών, κατάργηση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων και συνοριακών φυλάκων.

Άρθρο 1
Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών

Οι οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999, (Α ́ 161), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά χίλιες εκατόν δεκαπέντε (1.115).

Άρθρο 2
Κατάργηση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων και συνοριακών φυλάκων

Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000, (Α ́ 41), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, καθώς και οι οργανικές επί θητεία θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2622/1998, (Α ́ 138), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, μειώνονται κατά οκτακόσιες εβδομήντα (870) και διακόσιες σαράντα πέντε (245), αντίστοιχα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά:

Ειδικοί Φρουροί ΕΛΑΣ. Προκήρυξη για προσλήψεις. Προσόντα και δικαιολογητικά