Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015−2016

Αριθμ. Φ8/53470/Δ2 – ΦΕΚ B 688 – 22.04.2015

Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο που προβλέπεται στην υποπαράγραφο Θ.2 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α ́ 107) και με άλλες σχολικές δράσεις, όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω:
α) Κάθε είδους ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας ή άλλη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, μη προβλεπόμενη από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
β) Διδασκαλία στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων, πέραν των οριζόμενων από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα.
γ) Διδασκαλία σε τμήματα μαθητών που προκύπτουν μετά από κατάτμηση τάξεων ή τμημάτων (και όχι σε περισσότερα από τρία επιμέρους τμήματα) για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών στα μαθήματα κατευθύνσεων και γενικής παιδείας των τάξεων Β ́ και Γ ́ Λυκείου. Προϋπόθεση για την κατάτμηση αυτή αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.
δ) Διδασκαλία σε τμήματα μαθητών που προκύπτουν μετά από κατάτμηση τάξεων ή τμημάτων κατά επίπεδο γνώσης όλων των διδασκομένων ξένων γλωσσών και της πληροφορικής στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Προϋπόθεση για την κατάτμηση αυτή αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων.
ε) Ανάθεση έργου συντονισμού των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και μέχρι δέκα (10) ώρες την εβδομάδα.
στ) Ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου προετοιμασίας αθλητικών ομάδων, προετοιμασίας και υλοποίησης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών κ.λπ. δραστηριοτήτων του σχολείου, ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου παραγωγής διαδραστικού−ψηφιακού υλικού για τις ανάγκες του σχολείου (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), ανάθεση έργου υπευθύνου ψηφιακής τάξης εφόσον καλύπτονται διαδραστικά τα δύο τρίτα των λειτουργούντων τμημάτων στο σχολείο (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), ανάθεση έργου από τους συντονιστές στο πλαίσιο συντονισμού των εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου (και μέχρι δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως), καθώς και ανάθεση έργου στο πλαίσιο λειτουργίας ομίλων μελέτης όπως: μαθηματικών, φυσικών επιστημών, φιλολογικών μαθημάτων, θεάτρου, μουσικής κ.λπ. που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε άλλο σχολείο του ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.
ζ) Ανάθεση έργου υπευθύνου ομίλου ή ομίλων και μέχρι έξι (6) ώρες την εβδομάδα.

2. α. Οι ώρες απασχόλησης στις ως άνω δράσεις, εφόσον ανατεθούν, αποτελούν ώρες τακτικής απασχόλησης που υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση.
β. Οι συνολικές ώρες παρουσίας του εκπαιδευτικού στο σχολείο, με συνυπολογισμό των ωρών απασχόλησης στις ως άνω δράσεις και με κυλιόμενο ωράριο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις τριάντα (30) εβδομαδιαίως για εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο και ανάλογο κλάσμα επί των τριάντα (30), εάν ο εκπαιδευτικός έχει μειωμένο ωράριο.

3. α. Όλες οι παραπάνω, εκτός του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προϋποθέτουν τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
β. Όλες οι ανωτέρω αναθέσεις γίνονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1566/1985 για ένα σχολικό έτος και δύνανται να ανανεώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τα προηγούμενα εδάφια.

Από της δημοσιεύσεως της παρούσης καταργείται η Γ2/78244/20−6−2013 υπουργική απόφαση του ΥΠΟΠΑΙΘ

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Απριλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ