Χιονοδρομικά κέντρα και ορειβατικά καταφύγια

Χιονοδρομικά κέντρα και ορειβατικά καταφύγια

Ρυθμίσεις χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων

 Ορισμός ορειβατικών καταφυγίων
Τα ορειβατικά καταφύγια είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (Φ.Ε.Κ. 155/A ́) και διακρίνονται σε καταφύγια μόνιμης κατασκευής, φυλασσόμενα και μη, και σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

1.α. Το καταφύγιο μόνιμης κατασκευής, φυλασσόμενο και μη, είναι κτιριακή εγκατάσταση δυναμικότητας έως ογδόντα (80) κλινών σε υψόμετρο πάνω από εννιακόσια (900) μέτρα, που εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία και την αναρρίχηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού τουρισμού.

1.β. Το καταφύγιο έκτακτης ανάγκης είναι κτιριακή κατασκευή μικρής κλίμακας για την προστασία ορειβατών, περιπατητών, αναρριχητών και ερευνητών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Διακρίνονται σε μόνιμα και σε μεταφερόμενα καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

Αριθμ. 549 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 100/24.01.2019
Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

 

 

 

ΝΟΜΟΣ  4179/2013 – ΦΕΚ Α 175 – 08.08.2013 – Άρθρο 13
Ρυθμίσεις χιονοδρομικών κέντρων και ορειβατικών καταφυγίων

1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού οριοθετούνται τα υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας:

α. Χελμού, Καλάβρυτα, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας,

β. Μαινάλου, Τρίπολη, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας,

γ. Τυμφρηστού, Βελούχι, Καρπενήσι, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας,

δ. Πηλίου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας,

ε. Περτουλίου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων,

στ. Βέρνου (Βίτσι), Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,

ζ. Kαρακολίου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,

η. Προφήτη Ηλία Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,

θ. Ανήλιου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,

ι. Βασιλίτσας, Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Ιωαννίνων,

ια. Βίγλας Πισοδερίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας,

ιβ. Ελατοχωρίου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας,

ιγ. Σελίου, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,

ιδ. 3-5 Πηγάδια Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,

ιε. Καϊμακτσαλάν (Βόρας), Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας,

ιστ. Λαϊλιά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών,

ιζ. Φαλακρού, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας,

ιη. Γεροντόβραχου Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/Φωκίδας/Φθιώτιδας,

ιθ. Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

κ. Αγράφων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

β. Για την οριοθέτηση των χιονοδρομικών κέντρων της προηγούμενης παραγράφου συντάσσονται τοπογραφικά διαγράμματα της εκτάσεως ή των εκτάσεων επί των οποίων εκτείνονται τα χιονοδρομικά κέντρα, σε κλίμακα 1:5000 και ενταγμένα στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87. Στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5000 αποτυπώνονται οι υψομετρικές καμπύλες, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και κτίσματα, οι δρόμοι προσπέλασης με υψόμετρα και περιγραφή (πλάτος και χαρακτηρισμός) και το όριο της εκτάσεως ή των εκτάσεων με πλήρη περιγραφή (ονομασία κορυφών, πίνακα συντεταγμένων) και θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΤ

2.α. Στα υφιστάμενα και εν λειτουργία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού χιονοδρομικά κέντρα της παραγράφου 1, τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικής φύσεως κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την 31.12.2014, υπό την προϋπόθεση, ότι οι φορείς διαχείρισης των χιονοδρομικών κέντρων θα υποβάλουν στην αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΤ μέχρι την 31.12.2013 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄, ζ΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄ της υπ’ αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Β΄ 1536), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.2.1/1624/19.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης», καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης περιουσίας κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Τα δικαιολογητικά των προηγούμενων εδαφίων δύνανται να τροποποιούνται περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του Ν. 4179/2013, όπως ισχύει, για την υποβολή δικαιολογητικών από τους φορείς διαχείρισης των χιονοδρομικών κέντρων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 30.11.2014. (Αριθ. 22145 – ΦΕΚ B 2887 – 27.10.2014)

Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του Ν. 4179/2013, όπως ισχύει, διαγράφονται το στοιχείο «ιε΄» και η φράση «και βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων στην αρμόδια Αρχή». (Αριθ. 22145 – ΦΕΚ B 2887 – 27.10.2014)

β. Σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την άδεια λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου. Ο αιτών υποχρεούται εντός 5 μηνών από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας να υποβάλει τη ΜΠΕ στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να προσκομίσει στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. ή του Υπουργείου Τουρισμού την ΑΕΠΟ όταν εγκριθεί. Σε αντίθετη περίπτωση η άδεια λειτουργίας ανακαλείται.

γ. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, όπως αυτό έχει οριοθετηθεί με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4042/2011 (Α΄ 24).

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3105/ 2003 (Α΄ 29) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων».Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1624 – ΦΕΚ Β 28 – 20.01.2011
Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η περίπτωση Α) της παραγράφου 5 της με αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536) όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Α). Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται α) ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος, και β) ο Προϊστάμενος εκμετάλλευσης αναβατήρων»

2. Οι περιπτώσεις Δ), Ιστ) και Ιζ) της παραγράφου 5 της με αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536) όπως ισχύει, καταργούνται.

3. Η περίπτωση Ε) της παραγράφου 5 της με αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Ε) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού Μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το έγγραφο που εκδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να υποβληθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του».

4. Η περίπτωση Ια) της παραγράφου 5 της με αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536) όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Ια) Παράβολα, ως ακολούθως:
• Υπέρ Ε.Ο.Τ. ποσού οχτακοσίων (800) ευρώ, το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό 26180 στην Τράπεζα της Ελλάδος.
• Υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) ποσού επτακοσίων (700) ευρώ, το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό 546025/54 στην Εθνική Τράπεζα.»

5. Η περίπτωση Ιβ) της παραγράφου 5 της με αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536) όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
« Ιβ) Για τον ορισμό προϊσταμένου εκμετάλλευσης αναβατήρων εκδίδεται απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης του Ε.Ο.Τ., εφόσον υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
«1. Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και βεβαίωση εγγραφής του στο Τ.Ε.Ε. ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι. των πιο πάνω ειδικοτήτων ή ισότιμο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής, το οποίο έχει αποκτηθεί τουλάχιστον μια δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης, και αποδεικτικό τριετούς εμπειρίας σε χιονοδρομικές εγκαταστάσεις. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή από αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών.
2. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο προς έγκριση προϊστάμενος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
3. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του υποδεικνυόμενου ως προϊσταμένου εκμετάλλευσης αναβατήρων ou αποδέχεται τη θέση.

4. Η παράγραφος 8 της με αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536) όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«8. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται προ της λήξης τους, άλλως το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το χιονοδρομικό κέντρο συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. με μόνη την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών α, γ, ε και ια».

5. Η παράγραφος 9 της με αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536) όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«9. Το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω. Για κάθε αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας χορηγείται βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η έκδοση του Ε.Σ.Λ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση τον Ε.Σ.Λ. αρχή».

Άρθρο 2
Η Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης Α) της παραγράφου 5 της με αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536) όπως ισχύει, συμπληρώνεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.

Άρθρο 3
Η διαδικασία της Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Χιονοδρομικά Κέντρα μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Η έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων και η διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής διενεργείται μέσω του ειδικού εντύπου αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. Τ/11754/2003 απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.