Χιονοδρομικά κέντρα. Αδειοδότηση. Παράταση προθεσμίας και τροποποίηση δικαιολογητικών

Χιονοδρομικά κέντρα. Αδειοδότηση. Παράταση προθεσμίας και τροποποίηση δικαιολογητικών

Αριθ. 22145 – ΦΕΚ B 2887 – 27.10.2014
Παράταση προθεσμίας και τροποποίηση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α), όπως ισχύει, για την αδειοδότηση υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων.1. Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του Ν. 4179/2013, όπως ισχύει, για την υποβολή δικαιολογητικών από τους φορείς διαχείρισης των χιονοδρομικών κέντρων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 30.11.2014.

2. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του Ν. 4179/2013, όπως ισχύει, διαγράφονται το στοιχείο «ιε΄» και η φράση «και βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων στην αρμόδια Αρχή».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ B 2887 – 27.10.2014)