Σχολές Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Σχολές Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσειςΕξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών (Αριθμ. 83345 οικ. Φ.109.1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 307/07.02.2017)

Άρθρο 1
Εξεταζόµενα µαθήµατα
α) Η επιλογή των υποψηφίων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων για τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων σε θέµατα ανάπτυξης ή πολλαπλών επιλογών στα ακόλουθα µαθήµατα:

α. Στοιχεία Φυσικής και Χηµείας.
β. Δηµόσιο Δίκαιο.
γ. Πολιτική Οικονοµία.

β) Η εξεταστέα ύλη ορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., µετά από γνώµη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικά για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, η ανωτέρω ύλη θα οριστεί τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά υποψηφίων
1. Όσοι, σύµφωνα µε τις προκηρυσσόµενες θέσεις, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226) διαθέτουν τα προσόντα εισαγωγής και δεν εµπίπτουν στα κωλύµατα κατάταξης του άρθρου 3 αυτού και επιθυµούν να καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, πρέπει µέσα στις προθεσµίες που ορίζει η προκήρυξη:

α. Να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώµατος και να συµπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό εισαγωγής στην Σχολή Ανθυποπυραγών ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

β. Μετά τη συµπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι µεταβαίνουν αυτοπροσώπως σε τόπο που θα οριστεί µε την προκήρυξη, προκειµένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να καταθέσουν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και να µετρηθεί το ανάστηµά τους. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή µε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ή ταχυδροµικά χωρίς αυτοπρόσωπη εµφάνιση του υποψηφίου στην αρµόδια επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσµα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εµπροθέσµως κάποιο εκ των απαιτούµενων δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαµβάνεται υπόψη για το διαγωνισµό. Η ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων επισύρει αποκλεισµό από το διαγωνισµό και τις προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις.

2. Οι συµµετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις µπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από µία κατηγορίες, εφόσον είναι κάτοχοι του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ή τελειόφοιτοι της αντίστοιχης Σχολής. Κάθε υποψήφιος υποβάλλει µία αίτηση ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, χωρίς να έχει το δικαίωµα να την ανακαλεί µετά την πρωτοκόλλησή της. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες επιθυµεί ο υποψήφιος να καταταγεί. Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της µιας, η σειρά αναγραφής τους επέχει θέση αίτησης προτίµησης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία επιθυµεί να καταταγεί. Η σειρά αναγραφής, ως επέχουσα θέση προτίµησης της αντίστοιχης κατηγορίας, είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους και δεν µπορεί να µεταβληθεί εκ των υστέρων.

3. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι τα ακόλουθα:

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω µέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµό του, ευκρινώς.

β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου.

γ) Φωτοαντίγραφο του αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθµός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν µεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιµων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσηµη µετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιµίας από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µε αντιστοιχία βαθµολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκοµίσουν βεβαίωση της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκοµίσουν τον τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους.

ε) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και δεν εµπίπτουν στα κωλύµατα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών ii) τα αναφερόµενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευµένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδηµία iv) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.

4. Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδηµία τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αστυνοµική ταυτότητα.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί µη παραποµπής σε δίκη και περί µη άσκησης ποινικής δίωξης καθώς και ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλη Σχολή ή τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

γ. Τον τίτλο σπουδών, οι υποψήφιοι του εδαφίου γ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου (τελειόφοιτοι).

5. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος αναζητά αυτεπάγγελτα:

α. Αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεµφθεί σε δίκη.

γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ για τους άνδρες.

6. Επίσης προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας-εγκυρότητας των προσκοµιζόµενων τίτλων σπουδών.

Άρθρο 3
Προκαταρκτικές εξετάσεις
1. Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν υγειονοµικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες (TESTS), που διενεργούνται µε µέριµνα του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος, εφαρµοζόµενων αναλόγως των άρθρων 6 και 7 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).

2. Το πρόγραµµα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται, καταρτίζεται και εγκρίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2016. Ειδικά για το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, το πρόγραµµα θα διατυπωθεί, θα καταρτιστεί και θα εγκριθεί εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

Άρθρο 4
Επιτροπές
Για τη διενέργεια και τη διεκπεραίωση των κατατακτηρίων εξετάσεων, συγκροτούνται µε απόφαση Αρχηγού Π.Σ. Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισµού, Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών, Υγειονοµικών Εξετάσεων, Αθλητικών Δοκιµασιών, Ψυχοτεχνικών Δοκιµασιών, Κατάρτισης Θεµάτων, Εξεταστική Επιτροπή, Επιτροπή Βαθµολόγησης και Αποσφράγισης, καθώς και Οµάδες Υποστήριξης αυτών.

Άρθρο 5
Αποζηµίωση ιδιωτών
Για την αποζηµίωση των ιδιωτών που συµµετέχουν στις Επιτροπές Κατάρτισης Θεµάτων εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για την αποζηµίωση των ιδιωτών βαθµολογητών, εφαρµόζονται τα ισχύοντα για τις Οµάδες Βαθµολογητών που συµµετέχουν στις διαδικασίες επιλογής των εισαγοµένων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Άρθρο 6
Προκήρυξη
Η προκήρυξη του διαγωνισµού εκδίδεται µε απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2016 και στην υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 7
Κατάταξη επιλεγοµένων
1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος, µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και των δοκιµασιών, µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κυρώνει του πίνακες επιτυχόντων, που έχει συντάξει προηγουµένως η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισµού. Έκαστος των πινάκων ισχύει για δύο (2) έτη από τη δηµοσίευσή του.

2. Οι εισαγόµενοι στη Σχολή Ανθυποπυραγών κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώµα µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κατατάσσονται στο 5ο εξάµηνο σπουδών µε τον τίτλο του Δόκιµου Ανθυποπυραγού και λαµβάνουν αποδοχές Πυροσβέστη ή προκειµένου για επιτυχόντες πυροσβεστικούς υπαλλήλους, τις αποδοχές του βαθµού που φέρουν κατά την εισαγωγή τους.

3. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η ηµεροµηνία κατάταξης καθώς και η ηµεροµηνία παρουσίασης στην Πυροσβεστική Ακαδηµία για την έναρξη της εκπαίδευσης, αφού προηγουµένως δώσουν τον όρκο του δηµοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής.4. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία, µετά τη λήψη της απόφασης κατάταξης, ενεργεί ως εξής:

α) Προβαίνει στην κατάταξη των παρουσιαζοµένων, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόµενους πρακτικό κατάταξης και αποδοχής του διορισµού τους ως δοκίµων Ανθυποπυραγών καθώς και φύλλο µητρώου και αναφέρει αµέσως στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος τα ονοµατεπώνυµα των καταταγέντων και των µη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο.

β) Υποβάλλει, ακολούθως, στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος όλα τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωµοσίας και τα φύλλα Μητρώου.

5. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που:

α) Διαπιστώνεται µετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη µέσα στην οριζόµενη προθεσµία.

β) Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Δς παραίτηση θεωρείται και η µη παρουσίασή τους στη Σχολή.

6. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων παραιτηθούν µέσα στον πρώτο µήνα από την κατάταξη, αποφασίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και αναθέτει στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος να καλέσει άλλους υποψηφίους και συγκεκριµένα τους πρώτους κατά τη σειρά κατάταξης από τον πίνακα επιλαχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη υποψηφίου, όταν έχει παρέλθει το ανώτατο όριο, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της φοίτησης.

7. Σε περίπτωση που ισοβαθµούν υποψήφιοι και µετά την αναλογική εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), η σειρά καθορίζεται µε κλήρωση που διενεργείται µε µέριµνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος, παρουσία των ενδιαφεροµένων.

8. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιµης Ανθυποπυραγού, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην µετά τον τοκετό εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόµενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα Ανθυποπυραγών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα. Στην περίπτωση που, καλούµενη στην επόµενη σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αµέσως επόµενη εκπαιδευτική περίοδο εφόσον κριθεί ικανή, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτησή της εντάσσεται, ανάλογα µε τη βαθµολογία της, στον πίνακα των συναδέλφων της µε τους οποίους αποφοιτά µαζί. Αντίστοιχα ρυθµίζεται και η περίπτωση επιτυχόντος Δόκιµου Ανθυποπυραγού, στον οποίο συντρέχει αδυναµία κατάταξης για συγκυριακούς λόγους υγείας.

9. Δόκιµος Ανθυποπυραγός που εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από αυτήν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οικείου Κανονισµού Εκπαίδευσης.

10. Όλοι οι κατατασσόµενοι στο Πυροσβεστικό Σώµα εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Σώµατος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος.

11. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο του Επιτελείου Α.Π.Σ. για όσο διάστηµα έχουν ισχύ οι κυρωµένοι πίνακες και µετά καταστρέφονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεµής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται µέχρι τη δηµοσίευση αµετάκλητης απόφασης.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017
Οι Υπουργοί

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 127/2016 – ΦΕΚ A 226 – 06.12.2016
Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις

 

Αριθ. 9498 οικ. Φ.109.1 – ΦΕΚ B 2743 – 31.08.2016
Βασική στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαίδευση στη μηχανοδήγηση των εισερχόμενων με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο Δοκίμων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

 

Αριθμ. 25545 οικ. Φ.109.1 – ΦΕΚ B 1768 – 16.06.2016
Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2015-16

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 44/2016 – ΦΕΚ A 68 – 19.04.2016
Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις.