Σχολικά Γεύματα 2021-2022. Σε ποια δημοτικά σχολεία παρέχονται

Σχολικά Γεύματα 2021-2022. Σε ποια δημοτικά σχολεία παρέχονται

Πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που υλοποιείται από τον ΟΠΕΚΑ, αφορά την παροχή ζεστού φρεσκομαγειρεμένου μεσημεριανού γεύματος που ακολουθεί τα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής.

 

Αναβαθμίσεις και βελτιώσεις το 2021-2022 για το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων:

– νέο διατροφολόγιο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις των παιδιών
– αναβαθμισμένες προδιαγραφές ως προς τον τρόπο παρασκευής και διανομής των γευμάτων
– ανακυκλώσιμα μαχαιροπήρουνα σε ειδική θήκη
– προσθήκη ειδικών σημάνσεων για την ημερομηνία παρασκευής και συσκευασίας του γεύματος
– πληροφορίες για το τα συστατικά του γεύματος και την διατήρηση του φαγητού

 

Νόμος 4850/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 208/05.11.2021
Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Άρθρο 84
Υλοποίηση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»
Για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνδέονται με την κατεπείγουσα ανάγκη εξυπηρέτησης των αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) για το σχολικό έτος 2021-2022, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δύναται να συνάπτει έως την 31.12.2021 δημόσιες συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων, σε εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και το αργότερο έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας

  

Οι ΚΥΑ με τον κατάλογο των δημοτικών σχολείων

Αριθμ. Δ14/οικ. 86814 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5206/10.11.2021
Ένταξη ενενήντα (90) δημοτικών σχολείων στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Ένταξη σχολικών μονάδων
Με την παρούσα απόφαση, εντάσσονται στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», ενενήντα (90) δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και θα υλοποιηθεί στις κάτωθι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.

 

 

 

Αριθμ. Δ14/οικ.77126 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4654/08.10.2021
Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, υλοποιείται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» σε δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στις σχολικές μονάδες του πίνακα του Παραρτήματος (Παράρτημα 1).

Άρθρο 2
Παράρτημα

Το παρακάτω παράρτημα προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.