Σχολικά κέντρα Ενισχυτικής διδασκαλίας 2013-2014

didaskalia_photoΑριθμ. 24756/Γ7 – ΦΕΚ Β 582 – 10.03.2014

Συμπλήρωση της αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/τ.Β/10-12-2013) Υ.Α. με θέμα Οργάνωση και λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
3. Την 90595/ΕΙ5 (ΦΕΚ 1667 τ.Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου.
4. Την Υ.Α. 115475/Γ2/21-8-2013 «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου» (ΦΕΚ 2121 τ.Β΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 τ.Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της Υ.Α Φ.353.1/324/105657/Δ1.2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων και καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων και περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1, εδάφιο 6 και 7 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις».
8. Την Υ.Α. 96734/Γ7/11.9.2003 (ΦΕΚ 1301 τ.Β΄). «Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου».
9. Την Υ.Α. 125617/Γ7/2011 (ΦΕΚ 2585 τ.Β΄). « Οργάνωση και Λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας».
10. Την Υ.Α. 24136/Γ7/18-2-2013 (ΦΕΚ 524 τ.Β΄). «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2012-2013».
11. Τις διατάξεις του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/2012 τ. Α΄).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.2. του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄).
13. Την Υ.Α 8440/2011 (ΦΕΚ 318/2011 τ. Β΄) η οποία εκδόθηκε με βάση τη παρ.2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010).
14. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 τ. Α΄).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ. Α΄).
16. Τις διατάξεις της παρ. 16, του άρθρου 14, του
Ν. 1566/85, τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του
Ν. 3528/07, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4076/2012 (Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή).
17. Την εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με αριθ.πρωτ.: 29665/ΕΤΘΤ 610/ 02-07-2012 με θέμα «Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 του ν. 2527/1997».
18. Την Υ.Α. 30972/Γ1 (ΦΕΚ 614/2013 τ.Β΄) «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης».
19. Τις με αρ. πρωτ. 3597/13-02-2013, 3598/13-02-2013 και 3599/13-02-2013 Αποφάσεις Ένταξης στους ΑΠ1, 2 και 3 αντίστοιχα των ανωτέρω Πράξεων του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως ισχύουν και τροποποιούνται.
20. Τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/2009 τ. Α΄).
21. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ. Α΄).
22. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Υ.Α. αρ.5971/ΣΤ 5/
22-1-2003 (ΦΕΚ 94/2003 τ. Β΄). «Διάρθρωση στελεχών και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων Σπουδών Π/βάθμιας, Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης».
23. Τις διατάξεις του άρθρου 2, κεφ. Α΄, παρ. 2 και 3 της ΚΥΑ 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 τ. Β΄) «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες».
24. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 τ.Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
25. Το άρθρο 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/Α) «Περί συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού ΕΥΕ» και την με αρ. πρωτ. 141/2004 ΥΑ (ΦΕΚ 269/Β/10-02-2004) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», σε συνδυασμό με την με αρ. πρωτ. 4327/2010 (1387/Β/10-02-2010) περί τροποποιήσεως της με αρ. πρωτ. 329/05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 210/Β) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την Απόφαση με αρ. ΚΥΑ/845/25-08-03 (ΦΕΚ 1222/Β) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΕΠΘ»).
26. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.15. του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 τ. Α΄).
27. Tις διατάξεις του άρθρου 7,παρ.3 του ν.4142/2013 (ΦΕΚ 83 τ. Α΄).
28. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.
29. Τις διατάξεις της Υ.Α. 120546/Δ2/28-9-2010 (ΦΕΚ 1595 τ. Β΄) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων».
30. Τις διατάξεις της παρ. 2 β. του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄) με θέμα: «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».
31. Την αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/τ.Β/10-12-2013) Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014», αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την παρ. 17 της υπ’ αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΦΕΚ 3139/τ. Β/10-12-2013) Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2013-2014» με τα εξής:

«Εξαίρεση αποτελούν τα Σ.Κ.Ε.Δ. Γυμνασίων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων όπου, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών η πρόσληψη αναπληρωτών θα γίνεται με σύμβαση πλήρους ωραρίου και με βάση τον ειδικό αξιολογικό πίνακα που καταρτίζουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της Υ.Α. 120546/Δ2/28-9-2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1595 τ. Β΄) η οποία υλοποιεί το νόμο 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄) – άρθρο 28 παρ. 2 β.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ