Σε ψηφιακή μορφή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα κτηματολογικά γραφεία

ktimatologioΥΠΕΚΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 24 Απριλίου 2014

ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

O Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την απόφαση για υποχρεωτική ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου τίτλων, διαγραμμάτων και λοιπών δικαιολογητικών, που υποβάλλονται με τις αιτήσεις εγγραφής στα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας.

Μέχρι σήμερα, υφίσταται μόνο η υποχρέωση των Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων να τηρούν το αρχείο των εγγράφων που συνοδεύουν τις αιτήσεις εγγραφής σε αναλογική μορφή.

Οδεύοντας όμως, στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσης του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου και ενόψει της μετάβασης στο νέο καθεστώς λειτουργίας των οριστικών Κτηματολογικών Γραφείων, με την πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας, το ΥΠΕΚΑ προχωρά στην υλοποίηση της ηλεκτρονικής τήρησης των ψηφιοποιημένων εγγράφων στην ενιαία, περιγραφική Βάση Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου, που φυλάσσεται κεντρικά με ευθύνη της εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΚΧΑ Α.Ε.)».

Το ηλεκτρονικό αυτό αρχείο περιλαμβάνει την ψηφιακή αποτύπωση των πρωτοτύπων εγγράφων, υπό την εποπτεία και ευθύνη του Προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, σύμφωνα με Εγχειρίδιο Διαδικασίας Σάρωσης, το οποίο και αποστέλλει στα Κτηματολογικά Γραφεία η εταιρεία «ΕΚΧΑ Α.Ε.».

Με αυτή την απόφαση, τα συνολικά 103 λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας αναλαμβάνουν την υποχρέωση, εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευσή της, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως προμήθεια εξοπλισμού σάρωσης, προκειμένου να είναι σε θέση να τηρούν το ηλεκτρονικό τους αρχείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η ΕΚΧΑ Α.Ε.


Αριθμ. 21096/22.4.2014 – ΦΕΚ B 1037 – 25.04.2014

Τήρηση αρχείου τίτλων, διαγραμμάτων και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλονται με τις αιτήσεις εγγραφής στο κτηματολογικό βιβλίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2664/1998 (Α 275)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ. 2, περ. στ΄) του ν. 2664/1998 «Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, εδ. α΄, β΄ και γ΄) του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 3) της υπ’ αριθμ. 10887/12−3−2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» (Β 416).
5. Τις διατάξεις των όρθρων 4 και 5 της υπ’ αριθμ. 168/3α/17−7−2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) (Β΄ 1042), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 393/08/23−10−2006 (Β΄ 1743) και 549/09/18−7−2012 (Β΄ 2188) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.
6. Το υπ’ αριθμ. 585/θέμα 2ο/18−3−2014 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

1. Το αρχείο τίτλων, διαγραμμάτων και λοιπών δικαιολογητικών, που υποβάλλονται με τις αιτήσεις εγγραφής στο κτηματολογικό βιβλίο, κατά τις διατάξεις του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), τηρείται αναλογικά και ηλεκτρονικά.

2. Το αρχείο της παραγράφου 1, στην ηλεκτρονική του μορφή, περιλαμβάνει την ψηφιακή αποτύπωση των πρωτοτύπων εγγράφων, υπό την εποπτεία και ευθύνη του Προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, σύμφωνα με Εγχειρίδιο Διαδικασίας Σάρωσης το οποίο αποστέλλει στα Κτηματολογικά Γραφεία η εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).

Η εισαγωγή των ψηφιοποιημένων εγγράφων διενεργείται στην ενιαία, περιγραφική Βάση Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου όλης της Χώρας, που φυλάσσεται κεντρικά με ευθύνη της «ΕΚΧΑ Α.Ε.», κατά τον αύξοντα αριθμό και με την ημερομηνία που φέρει η οικεία αίτηση καταχώρισης.

Για την αναλογική τήρηση του αρχείου της παραγράφου 1 εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 168/3α/17−7−2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) (Β’ 1042), όπως ισχύει.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τέσσερις (4) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ