ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ. Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΙΕΚ

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ. Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΙΕΚ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του ΙΕΚ της ΣΔΣΤΕ έτους κατάρτισης 2018-2019 (χειμερινό εξάμηνο 2018 και εαρινό εξάμηνο 2019)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ) ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2018-2019 (Χειμερινό εξάμηνο 2018 και Εαρινό εξάμηνο 2019)

Tο Σιβιτανίδειο Ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), που είναι Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωφελές και απολαμβάνει αυτοτέλειας και αυτοδιοίκησης με βάση συνταγματική επιταγή, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι ο υπεύθυνος φορέας της λειτουργίας του ΙΕΚ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, με την με αριθμ. 11/27-06-18 απόφαση του Δ.Σ. του Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΙΒΙΤΑΝΙ∆ΕΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ TΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. έτους κατάρτισης 2018-2019 (χειμερινό εξάμηνο 2018 και εαρινό εξάμηνο 2019), σύμφωνα με την οποία και μεταξύ άλλων, προβλέπεται μοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης.

Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν, ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες, που θα λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και οι οποίες θα αναρτηθούν στην Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. , καθώς και στην ιστοσελίδα της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/A’ 193.

Από τους πίνακες εξαιρούνται εκείνοι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία. (θα ενταχθούν στους πίνακες με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του αρ. 10 του Ν. 3865 και του αρ. 16 Ν.3863/2010 και της 157363/1-11-2010 εγκυκλίου του ΓΛΚ).

Ο διευθυντής, οι υποδιευθυντές και το διοικητικό προσωπικό (μόνιμοι, μεταταγμένοι, αποσπασμένοι κλπ) του Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. δεν δύνανται να έχουν διδακτικές ώρες στο Ι.Ε.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 27, παρ. 10, τελ. εδαφ. του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α 118).

Η πληρωμή των εκπαιδευτών γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/10692/0022/10-12-2013 (ΦΕΚ 3276/Β’/23-12-2013) περί αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων.

Η Παρούσα πρόσκληση διατίθεται από τη σελίδα της ΣΔΣΤΕ www.sivitanidios.edu.gr το σύνδεσμο προκηρύξεις και

η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

https://www.sivitanidios.edu.gr/index.php/iek

στο δικτυακό τόπο υποβολής των αιτήσεων συμπεριλαμβάνεται οδηγός με τη διαδικασία της καταχώρησης της αίτησης.Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

H υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων θα πραγματοποιείται από 8/08/2018 ώρα 12.00 (ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) έως 24/08/2018 ώρα 14.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων).

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. από 20/08/2018 έως 27/08/2018 και κατά τις ώρες 09.00-14.00.

Η επιλογή των εκπαιδευτών θα γίνει από τον οικείο φορέα του Σιβιτανίδειου Ιδρύματος, σύμφωνα με το Νόμο 4445/2016.

Πληροφορίες καθώς και υποστήριξη (HELP DESK) που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα δίνονται στα τηλέφωνα: 210-4857614, 2104857617, 2104857702 και 210-4857652 (09.00 – 14.00 εργάσιμες ημέρες).

Το κείμενο της προκήρυξης