Προσλήψεις στον Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου – 3 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (10) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ -ΕΚΤ», στον ∆ήµο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου που εδρεύει στα Καµένα Βούρλα Ν. Φθιώτιδας και συγκεκριµένα

1 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1 ∆Ε ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (∆ιοικητικού)

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Παντελεήµονα 8, Τ.Κ. 35008 Καµένα Βούρλα Ν. Φθιώτιδας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, υπόψη κ. Πενταλιού Αθανασίου (τηλ. επικοινωνίας: 22353-50026).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Το κείμενο της προκήρυξης