Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Πύργου

Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/34/22108 – ΦΕΚ Β 2660 – 18.10.2013

Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Πύργου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
β) Της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄).
γ) Του άρθρου 15 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων.
ε) Του άρθρου 1, παράγραφος 2, περιπτώσεις 43.Α και 48.Α. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία:
α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 1/16974/10-9-2002 (ΦΕΚ 1173/Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 404 Δήμου Πύργου.
5. Την αριθμ. Φ. 1/16685/5-9-2002 (ΦΕΚ 1159/Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Ορισμός ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 318 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας.
6. Την αριθμ. 153/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για τη συγχώνευση των ΚΕΠ 318 στο ΚΕΠ 404 του Δήμου Πύργου.
7. Το αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/88/Δ.Υ./2013 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ σχετικά με τη συγχώνευση ΚΕΠ στο Δήμο Πύργο.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 318 στο ΚΕΠ 404 Δήμου Πύργου με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό, μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 318 περιέρχεται στο ΚΕΠ 404. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Πύργου μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 318 στο ΚΕΠ 404.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 318 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 404.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 318 μεταφέρονται στο ΚΕΠ 404.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ