Συγχώνευση ΚΕΠ Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Αριθ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/2/5626 – ΦΕΚ B 1710 – 15.06.2016

Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 380Π στο ΚΕΠ 380 του Δήμου Παπάγου – Χολαργού του Νομού Αττικής, με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 380Π περιέρχεται στο ΚΕΠ 380. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 380Π στο ΚΕΠ 380.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 380Π διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 380.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 380Π μεταφέρονται στο ΚΕΠ 380.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ