Συγχώνευση των δύο ΚΕΠ Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ /Φ1 /1/29079 – ΦΕΚ Τεύχος Β 245/02.02.2017
Συγχώνευση των δύο (2) Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 0046 στο ΚΕΠ 0116, με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 0046 περιέρχεται στο ΚΕΠ 0116. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 0046 στο ΚΕΠ 0116.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 0046 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 0116.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 0046 μεταφέρονται στο ΚΕΠ 0116.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.