Συγχώνευση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Καρδίτσας

Αριθ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ /Φ.1/12 /18392 – ΦΕΚ B 2347 – 28.07.2016

Συγχώνευση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Καρδίτσας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 0324 στο ΚΕΠ 0548, με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετεί σε αυτό μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 0324 περιέρχεται στο ΚΕΠ 0548. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 0324 στο ΚΕΠ 0548

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 0324 διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ 0548

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 0324 μεταφέρονται στο ΚΕΠ 0548

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2016
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ