Αλλαγές στην κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας και στην πολιτογράφηση

Αλλαγές στην κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας και στην πολιτογράφηση

 

Με διατάξεις του νόμου 4915/2022 επέρχονται αλλαγές στις προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας και στην απόφαση πολιτογράφησης

 

Συγκεκριμένα:

Νόμος 4915/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 63/24.03.2022
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 34
Προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας – Τροποποίηση παρ. 3 και αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 1Β Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’ 217)] αντικαθίσταται η αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας και η παρ. 3 του άρθρου 1Β διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υποβάλλεται σχετική δήλωση – αίτηση από τον ίδιο τον αλλοδαπό.
Η δήλωση – αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντος».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 1Β του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α. Ο Προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας Ιθαγένειας εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της δήλωσης – αίτησης, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2, με απόφασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει τον αλλοδαπό στο δημοτολόγιό του. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της σχετικής περίληψης.
β. Η αίτηση απορρίπτεται αν συντρέχει ποινικό κώλυμα, κατά την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 5 ή λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας κατά το άρθρο 5Β ή έχει διαταχθεί περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων κατά τα άρθρα 54 και 127 του Ποινικού Κώδικα. Η διερεύνηση της συνδρομής των αρνητικών προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της παρ. 5 του άρθρου 7 και εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών. Η διαδικασία εξέτασης και οι σχετικές προθεσμίες αναστέλλονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 31. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και στις αιτήσεις που εκκρεμούν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Άρθρο 35
Απόφαση πολιτογράφησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’ 217)] οι λέξεις «απόφαση πολιτογράφησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «απόφαση κτήσης της ιθαγένειας με πολιτογράφηση ή με οποιαδήποτε άλλη νομική αιτία» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η πολιτογράφηση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση κτήσης της ιθαγένειας με πολιτογράφηση ή με οποιαδήποτε άλλη νομική αιτία εκδίδεται με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του αιτούντος, όπως αυτά αποδίδονται στην επίσημη μετάφραση της νομίμως επικυρωμένης αλλοδαπής πράξης γεννήσεώς του. Αίτημα για διόρθωση των στοιχείων αυτών ως προς την ορθογραφική ή φθογγολογική τους απόδοση, μετά την έκδοση της απόφασης πολιτογράφησης που δεν οφείλεται σε εκ παραδρομής σφάλμα, υποβάλλεται στην υπηρεσία του Δήμου στον οποίο διενεργήθηκε η εγγραφή του αιτούντος, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα προς τούτο δικαιολογητικά. Η σχετική διόρθωση γίνεται με πράξη δημάρχου».

 
 

Άρθρο 36
Προθεσμίες και αναστολή εξέτασης αίτησης – Αντικατάσταση της παρ. 4 άρθρου 31 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)

Η παρ. 4 του άρθρου 31 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’ 217)] αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης και της αίτησης για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αναστέλλεται, αν προκύψει με βάση τα στοιχεία του φακέλου ότι έχει ασκηθεί σε βάρος του αιτούντος ποινική δίωξη για αδικήματα που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης του ενός (1) έτους, ή για άλλα αδικήματα, η καταδίκη για τα οποία συνιστά κώλυμα πολιτογράφησης. Ειδικά για τις αιτήσεις των ανήλικων αιτούντων, η διαδικασία εξέτασής τους αναστέλλεται, αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με την οποία οι αιτούντες φέρονται να έχουν τελέσει αξιόποινες πράξεις, οι οποίες επισύρουν περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων κατά τα άρθρα 54 και 127 του Ποινικού Κώδικα. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και στις αιτήσεις πολιτογράφησης που εκκρεμούν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος».