Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Αριθμ. 67382 – ΦΕΚ B 3356 – 15.12.2014

Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
αποφασίζουμε:

Το σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών κατ’ άρθρο 184 Ν. 4072/2012 είναι το ακόλουθο.

grsima

Εντέλλεται η Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας να προβεί στις νόμιμες ενέργειες προκειμένου το κατωτέρω σήμα να καταχωρισθεί ως επίσημο σήμα του Ελληνικού κράτους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας κατ’ άρθρο 184 παρ. 2 του Ν. 4072/2012.

Σημειώνεται ότι το ως άνω σήμα είναι ενιαίο για τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, απονέμεται δε σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος 4072/2012 όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ