Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο νομό Κυκλάδων.

Αριθμ. οικ: 45394/2013 – ΦΕΚ Β 2434 – 27.09.2013

Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο νομό Κυκλάδων.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ως σημείο υποδοχής, στο οποίο κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής τους και επιδίδονται οι εκδιδόμενες αποφάσεις, το Τμήμα Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης Κυκλάδων της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στην υπηρεσία αυτή οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων Δήμων ορίζουμε την 30ή Σεπτεμβρίου 2013.

2. Η ανωτέρω υπηρεσία, από την οριζόμενη ημερομηνία, λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης και αναλαμβάνει, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 143/2010 (Α΄236) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Αιγαίου» και την ισχύουσα νομοθεσία, την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών για τα θέματα έκδοσης αδειών διαμονής και ιδίως για:

(α) την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής,

(β) την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων,

(γ) την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων,

(δ) την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

(ε) την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

(στ) την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και

(ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.

3. Από την ίδια ημερομηνία οι Δήμοι Σύρου – Ερμούπολης, Άνδρου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Θήρας, Τήνου, Κιμώλου, Φολεγάνδρου, Ανάφης, Σικίνου, Αντιπάρου, Μυκόνου, Κέας, Σερίφου, Κύθνου, Σίφνου, Αμοργού, Ιητών, Μήλου και Πάρου του Νομού Κυκλάδων παύουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδειών διαμονής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4018/11.

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ