Ταξιδιωτικά έγγραφα σε δικαιούχους και αιτούντες διεθνή προστασία

Αριθμ. οικ. 10566 – ΦΕΚ B 3223 – 02.12.2014

Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούμενοι
1. Στους αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι καθεστώτος του πρόσφυγα με απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου ή των Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών χορηγείται μετά από αίτησή τους ταξιδιωτικό έγγραφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 του π.δ. 141/2013.

2. Στους αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας με απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου ή των Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών χορηγείται μετά από αίτησή τους ταξιδιωτικό έγγραφο σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 3 του π.δ. 141/2013.

3. Στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 2 (β) και 5 του άρθρου 23  χορηγείται μετά από αίτησή τους ταξιδιωτικό έγγραφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 και 3 του π.δ. 141/2013 κατά περίπτωση.

4. Σε αιτούντες διεθνή προστασία χορηγείται μετά από αίτησή τους ταξιδιωτικό έγγραφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 4 του π.δ. 141/2013.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων
Αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας ή αιτούντες διεθνή προστασία ορίζονται τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα αυτοτελή κλιμάκια των της Υπηρεσίας Ασύλου στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων διαμένουν τα ως άνω πρόσωπα.

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ για τη διαδικασία  χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων