Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων στο πρόγραμμα εφημεριών νοσοκομείων

Αριθμ. Υ10α/Γ.Π.68615 – ΦΕΚ Β 2689 – 22.10.2013

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων στο πρόγραμμα εφημεριών νοσοκομείων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4071/2012
(ΦΕΚ 85 Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες συμμετοχής δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων στο πρόγραμμα εφημεριών των νοσοκομείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012.

Άρθρο 2
1. Επιτρέπεται η συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ., ανεξάρτητα αν τελούν στην προβλεπόμενη από το άρθρου 93 του Ν.3852/2010 ειδική άδεια, στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, ή του κέντρου υγείας στο οποίο υπηρετούν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πραγματικές ανάγκες.

2. Ο Συντονιστής Διευθυντής της αντίστοιχης υπηρεσίας του νοσοκομείου βεβαιώνει τη σχετική ανάγκη συμμετοχής τους στο πρόγραμμα εφημεριών και υποβάλλει εισήγηση προς έγκριση στον Αναπληρωτή Διοικητή του νοσοκομείου, ή στον Διοικητή για τα Νοσοκομεία που έχουν 399 ή λιγότερες κλίνες.

3. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ