Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 171/2014 – ΦΕΚ A 268 – 24.12.2014

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και 2013/54/ΕΕ (L 329).

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/13/ΕΚ
Εφαρμογή της συμφωνίας σχετικά με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006
(Άρθρο 1, 3, 4, 5, 6 και Παράρτημα της Οδηγίας 2009/13/ΕΚ)