Νόμος 4965/2022 Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Νόμος 4965/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 162/02.09.2022
Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Άρθρο 1 Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άρθρο 2 Ενδεικτικό περιεχόμενο συμφωνίας εξυγίανσης
Άρθρο 3 Άλλοι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης
Άρθρο 4 Διαδοχή δικαιωμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 5 Χωρικός προορισμός – Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 12 του ν. 3986/2011
Άρθρο 6 Εκπτώσεις – Προσφορές – Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4177/2013
Άρθρο 7 Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – Τροποποίηση άρθρου 53 του ν. 4412/2016
Άρθρο 8 Νομοτεχνική διόρθωση – Τροποποίηση άρθρου 34 του ν. 4919/2022
Άρθρο 9 Προσαρμογή υποχρεώσεων άρθρου 3 του ν. 3139/2003 στις περιόδους λήψης περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 10 Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 11 Ίδρυση του Ινστιτούτου Κβαντικής Υπολογιστικής και Κβαντικής Τεχνολογίας (Ι.Κ.Υ.Κ.Τ.) και του Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Ανθρώπου
Άρθρο 12 Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας – Τροποποίηση άρθρου 22Α του ν. 4172/2013
Άρθρο 13 Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση άρθρου 118 του ν. 4887/2022
Άρθρο 14 Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση άρθρου 123 του ν. 4887/2022
Άρθρο 15 Αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 23 του ν. 4887/2022
Άρθρο 16 Παράταση προθεσμίας καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» του ν. 4872/2021 – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 15 του ν. 4872/2021
Άρθρο 17 Δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων Επιτελικής Δομής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 23 του ν. 4914/2022
Άρθρο 18 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού και λοιπών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Προσθήκη περ. γ), δ) και ε) στην παρ. 5 άρθρου 33 του ν. 4914/2022
Άρθρο 19 Ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ραχών
Άρθρο 20 Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 4886/2022
Άρθρο 21 Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022
Άρθρο 22 Άδειες δραστηριοποίησης σε λαϊκή αγορά που εκδόθηκαν από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής κατά τα έτη 2008 έως 2009
Άρθρο 23 Αναστολή καθηκόντων Προέδρου Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.). ως μέλους Δ.Ε.Π.
Άρθρο 24 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) – Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 8 άρθρου 160 του ν. 4957/2022
Άρθρο 25 Παράταση θητείας Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)
Άρθρο 26 Επιτροπή καθορισμού των προσόντων και πιστοποίησης των μελών του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
Άρθρο 27 Μεταβατική διάταξη για την απαλλαγή ή τη μη παρακράτηση υπό όρους φόρου εισοδήματος των ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράττονται από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και των μερισμάτων που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου για το φορολογικό έτος 2021 – Προσθήκη παρ.82 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 28 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου – Τροποποίηση παρ. 4α άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Άρθρο 29 Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου – Άσκηση επαγγέλματος εσωτερικού ελεγκτή – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 85 του ν. 4849/2021
Άρθρο 30 Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών – Τροποποίηση άρθρου 86 του ν. 4849/2021
Άρθρο 31 Αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου – Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 4849/2021
Άρθρο 32 Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου – Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 4849/2021
Άρθρο 33 Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών – Τροποποίηση περ. α΄
άρθρου 93 του ν. 4849/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34 Ρυθμίσεις για την Προεδρία της Κυβέρνησης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 και παρ. 3 άρθρου 23 του ν. 4622/2019
Άρθρο 35 Ρυθμίσεις για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους – Τροποποίηση περ. ζ) πρώτου εδαφίου άρθρου 276 του ν. 4512/2018 – Εφαρμογή παρ. 5 άρθρου 278 του ν. 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 36 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Νόμος 4965/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 162/02.09.2022
Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα