ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – ΑΡΧΑΝΩΝ – ΤΕΜΕΝΟΥΣ. Πρόσληψη

5/2015 Απόφαση Δ.Σ για την Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών μέχρι δύο μήνες

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες