Σύσταση Διανεμητικού Λογαριασμού στο Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων

Αριθμ. 25970 – ΦΕΚ B 1228 – 27.04.2016
Σύσταση Διανεμητικού Λογαριασμού στο Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων

Συστήνεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων ειδικός διανεμητικός λογαριασμός με σκοπό την ενίσχυση και ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του