Σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού στις ΔΥΠ

eopyyΑριθμ .Γ.Π./ οικ. 18936 – ΦΕΚ Β 485 – 27.02.2014

Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών θέσεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1, του άρθρου 16, του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 Α΄ 17/02/2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις.
β. του άρθρου 17, του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Α΄ 31/12/13) «Κυβερνητικό συμβούλιο διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, Ελληνικό επενδυτικό ταμείο αξιοποίησης περιουσίας του δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις».
γ. του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄ 04/04/05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
δ. των άρθρων 41, 45, 46 και 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄ 22/04/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
ε. Του ΠΔ 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α 10/03/00), περί «Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
στ. Του άρθρου 2, του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α 12) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
ζ. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).
η. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π./οικ. 16339/18.2.2014 (ΦΕΚ 376 Β/18.2.2014) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, περί της Χωροταξικής Κατανομής, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.ΠΕ. της χώρας.
2. Την υπ’ αριθ. Υ48/09-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105 Β΄ 2012).
3. Την υπ’ αριθ. 34/ 17/01/2014 απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας δε δύναται να προσδιοριστεί. Οι δαπάνες αυτές θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του ειδικού Φ. 23-200/ΚΑΕ 5516 που θα ενισχυθεί με μεταφορά από τις πιστώσεις του ειδικού Φ. 15-210/ΚΑΕ 2365, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 2/8336/ΔΠΓΚ απόφασης (ΦΕΚ 306 Β/ 12.02.2014)., αποφασίζουμε:

Τη σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών θέσεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, ως ακολούθως:

Το ΦΕΚ Β 485 με τους πίνακες των θέσεων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ