Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Θεσσαλίας

didaskalia_photoΑριθμ. 7011 – ΦΕΚ Β 3191 – 16.12.2013

Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Θεσσαλίας.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30-1-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.350.2/1/32/Δ1/2?01?2013 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΒΕΦΙ9?Η4Ε) «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
3. Ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
4. Το με αρ. πρωτ. 143862/Γ6/07-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.)».
5. Τις εισηγήσεις των Δ/ντών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) της περιοχής ευθύνης μας, αποτελούμενα από τις αντίστοιχες Σχολικές Μονάδες ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ
6 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ

2. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
2 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
4 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
5 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ
6 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
7 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
8 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

3. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
7 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
1. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
6 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 57ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

2. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

3. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) 1ο ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Α.Δ.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Α.Δ.
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 31ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
6 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Α.Δ.

4. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
4 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
6 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
7 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

5. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
2 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
3 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

6. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) 1ου Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
1ο Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ
2 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
3 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ
4 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 39ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

7. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
2 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
3 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
4 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
5 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

8. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
2 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
3 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
4 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
2 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
3 17ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
4 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

2. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) 1ου Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
1ο Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
2 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
3 16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
4 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
5 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
6 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

3. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) 2ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
2 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
3 24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
4 19ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
5 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ και ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΒΟΛΟΥ
6 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΦΩΝ και ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΒΟΛΟΥ
7 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
8 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

4. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
2 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
3 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
4 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ
5 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ
6 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
7 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
8 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ

5. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ
2 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
3 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
4 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

6. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
2 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
3 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
4 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

7. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ.Α.Δ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ Δ.Α.Δ.
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
2 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
3 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
4 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
5 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Δ.Α.Δ.

8. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
2 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
3 23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
4 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

9. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) 1ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ»
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ»
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
2 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
3 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
4 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
5 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
6 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ»

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) 1ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
7 24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8 26ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9 35ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

3. Σχολικό Δίκτυο Εκπ/σης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΔΕΥ
1 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
3 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
5 31ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6 33ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 21 Οκτωβρίου 2013
Η Περιφερειακή Διευθύντρια
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΙΑΚΑ