Συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Αριθμ. Γ.Π./οικ.4963 – ΦΕΚ Β 2308 – 27.08.2014

Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), χωρίς την ύπαρξη εταιρικής σχέσης μεταξύ τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4272/2014.

Κατά τα λοιπά η συστέγαση είναι δυνατόν να γίνει με τις ακόλουθες αρχές και προϋποθέσεις:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ως Συστεγαζόμενες Μονάδες (ΣΜ) ορίζονται οι μονάδες της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4272/2014, δηλαδή τα ιατρεία, οδοντιατρεία και πολυϊατρεία που συστεγάζονται με εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες, γραφεία διαιτολογικά, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και ψυχολόγων.

Το πολυϊατρείο θεωρείται ως μία συστεγαζόμενη μονάδα.

Οι απαιτούμενες επιφάνειες για τους βασικούς χώρους και τη διάταξή τους στα κτίρια είναι αυτές που προβλέπονται από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για κάθε μια Συστεγαζόμενη Μονάδα χωριστά. Στην περίπτωση της συστέγασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 4272/2014 και για λόγους ομαλής λειτουργίας των Συστεγαζόμενων Μονάδων, προβλέπονται κοινοί χώροι υποδοχής και αναμονής του κοινού («Reception», Χωλ εισόδου, κ.λπ.), καθώς επίσης και κοινοί βοηθητικοί χώροι. (W.C. κοινού, Χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, αποθηκευτικοί χώροι αναλώσιμων- λοιπού υλικού).

Οι προδιαγραφές για τις επιφάνειες των κοινών χώρων περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΦ.
ΧΩΡΟΥ
Μ2
Ελαχ.
Διάσταση
Μ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 1

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

 3.00  –  Προαιρετικός για το σύνολο των ΣΜ
 2  ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΑ ΣΜ  (1) 4.00/μονάδα
(2) 3.00/μονάδα
 2.50 (1) ισχύει για τον προσδιορισμό επιφάνειας ενιαίου χώρου αναμονής έως τριών (3) ΣΜ
(2) Για κάθε επιπλέον ΣΜ ισχύει 3.00μ2/μονάδα
Σε περίπτωση που η μία ΣΜ είναι ιατρείο ειδικότητας: Παιδιατρικής, Ψυχιατρικής ή Δερματολογίας απαιτείται χωριστή αναμονή
Σε περίπτωση πολυϊατρείου τα ελάχιστα τ.μ. του χώρου αναμονής υπολογίζονται σύμφωνα με το ΠΔ 84/2001, όπως ισχύει
 3 ΚΟΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ − ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 5.00  2.50  Η επιφάνεια αντιστοιχεί στο σύνολο των ΣΜ
 4  WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ− ΚΟΙΝΟΥ  1.50  0.90  Η επιφάνεια αναλογεί σε 3 ΣΜ
 5  WC ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ  4,50  1.50  *Tοποθετείται 1 W.C ανά 3 ΣΜ (ΝΟΚ− Ν. 4067/2012−άρθρα 26−27)
 6  ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  –  – − Μπορεί να είναι κοινοί για όλες τις ΣΜ
− Η συνολική επιφάνεια εξαρτάται από τις ανάγκες των επιμέρους ΣΜ
 7  WC − ΑΣΘΕΝΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗTΑΣ) 1.50  0.90  *Άμεση πρόσβαση από το χώρο εξέτασης.
*Τοποθετείται όπου απαιτείται από τις ισχύουσες κατά περίπτωση προδιαγραφές
(Γυναικολογικό−Μαιευτικό, Ουρολογικό, Δερματολ−Αφροδ. Παιδιατρικό.)

Άρθρο 2
Σε όλα τα υποψήφια προς συστέγαση κτίρια πρέπει να ελέγχεται η νομιμότητα των υφισταμένων κατασκευών, η εκπλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς και τις ανωτέρω προδιαγραφές, καθώς και η λειτουργικότητα του κτιρίου.

2.1. Νομιμότητα κτιρίου:
α. Τα κτίρια επιλέγονται για την εγκατάσταση των μονάδων Π.Φ.Υ υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανεγερθεί με Άδεια Δόμησης ή είναι Νομίμως Υφιστάμενα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΝΟΚ, άρθρο 25 παρ. 1, Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α).
β. Νέα Άδεια Δόμησης απαιτείται στις περιπτώσεις που ορίζεται από το Νόμο. Σημειώνεται ότι ο χώρος των ΣΜ θεωρείται ως χώρος χρήσης γραφείων τόσο για τον ισχύοντα Κανονισμό Πυροπροστασίας κτιρίων (Ρυθμίζονται οι παραδοχές σύνταξης μελετών) όσο και για τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και για τις διατάξεις που καθορίζουν τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης.

2.2. Προσβασιμότητα Ατόμων Με Αναπηρία ή Εμποδιζόμενων Ατόμων:
Σε κάθε περίπτωση ο χώρος των ΣΜ καλύπτει την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή Εμποδιζόμενων Ατόμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 27 (παρ. 1 και 2), (ΝΟΚ/2012), ως ισχύει σήμερα

2.3. Εγκατάσταση των ΣΜ στο κτίριο:
Όταν οι ΣΜ στεγάζονται σε κτίριο στο οποίο υπάρχουν και άλλες χρήσεις (γραφεία, κατοικίες, καταστήματα, ή/και άλλες εμπορικές χρήσεις) απαιτούνται τα κάτωθι:
• Να προβλέπεται η συγκεκριμένη χρήση από τον κανονισμό του κτιρίου ή ομόφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου. (Άρθρο 9 Π.Δ. 84/2001).
• Να προβλέπεται η συγκεκριμένη χρήση από τους ισχύοντες όρους δόμησης του ακίνητου.
• Εξασφάλιση προσβασιμότητας σε άτομα με προβλήματα κινητικής αναπηρίας. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΝΟΚ-(Ν. 4067/2012.).
Είναι επίσης δυνατή η εγκατάσταση των ΣΜ σε επικοινωνούντα κτίρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΟΚ άρθρο 23 παρ. 5 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012), εφόσον κατά τα λοιπά συντρέχουν και οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 84/2001 όπως ισχύει καθώς και τα ΠΔ και οι διατάξεις για τα λοιπά συστεγαζόμενα επαγγέλματα.

Το ΠΔ 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) «Όροι, Προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)» όπως τροποποιήθηκε με την παραπάνω ΥΑ Αριθμ. Γ.Π./οικ.72218 – ΦΕΚ Β 2302

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ομαλή λειτουργία των ΣΜ εξασφαλίζεται από το απαιτούμενο κατά μονάδα προσωπικό.
Ασφάλεια υλικών, κατασκευών και εγκαταστάσεων:
α. Δάπεδα:
Θα πρέπει να ελέγχεται η ολισθηρότητα ιδιαίτερα στους χώρους υγιεινής.
Να αποφεύγονται ισοσταθμίες δαπέδων και η ύπαρξη κατωφλίων ή βυθισμάτων ύψους μεγαλύτερου των 2 εκ. και να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα.
Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
Πυρασφάλεια:
• Να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα «Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Π.Δ. 71/1988, όπως ισχύει σήμερα) για νέα κτίρια με χρήση γραφείων ή οι κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις των πυροσβεστικών αρχών.
• Σε κάθε περίπτωση η άδειας λειτουργίας της ΣΜ εκδίδεται μετά την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

Άρθρο 4
Σε ότι αφορά στα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά ισχύουν τα οριζόμενα για κάθε ΣΜ από τις επί μέρους διατάξεις.

Διευκρινίζεται τέλος ότι η βεβαίωση για τους χώρους κυρίας χρήσης για τους ανωτέρω λόγους, χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 15 του Ν. 4178/2013.

Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

———–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 123/Α/2000.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 145-Α/11-7-2014) με τις οποίες προβλέπεται η συστέγαση των μονάδων Π.Φ.Υ.
3. To Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001) «Όροι, Προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. Α5/2005/1999 απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ 749 τ. Β΄) άρθρο 5 παρ. 2 «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».
6. Την υπ’ αριθμ. Οικ. 3215/1998 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 655 τ. Β΄) άρθρα 2, 3, 4, 5, Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος – διαβητολογικών μονάδων.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89 τ. Α΄) άρθρα 14 παρ. 5 και 14 παρ. 1.2, 1.6, 1.7, «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής».
8. Τις διαταξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012).
9. Τις διατάξεις της με αριθμό 3046/304/1989 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κτιριοδομικού Κανονισμού» (ΦΕΚ 59 Δ/1989).
10. Τις διατάξεις του ΠΔ 71/88 «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 59/Α/28-3-1988).
11. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή του σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄).
12. Το άρθρο 25 παρ. 15 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης- Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α΄).
13. Tα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α/2-3-2011),