Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX). Αριθμός Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ 2016 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4119/21.12.2016
Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) – Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα»