Σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη

Αριθμ. Οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν 216 – ΦΕΚ B 273 – 11.02.2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ.

2. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας και οι κανόνες για τη διάθεση και τη διαθεσιμότητά τους στην αγορά και τη θέση τους σε λειτουργία.

Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
α) σκάφη αναψυχής και ημιτελή σκάφη αναψυχής.
β) ατομικά σκάφη και ημιτελή ατομικά σκάφη.
γ) συστατικά μέρη του σκάφους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ όταν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης ως μεμονωμένα τεμάχια, τα οποία αναφέρονται εφεξής ως «συστατικά μέρη».
δ)προωστικοί κινητήρες που είναι εγκατεστημένοι ή προορίζονται ειδικά για εγκατάσταση πάνω ή μέσα σε σκάφος.
ε) προωστικοί κινητήρες που είναι εγκατεστημένοι πάνω ή μέσα σε σκάφος και υφίστανται σημαντική μετατροπή.
στ) σκάφη τα οποία υφίστανται σημαντική μετατροπή.

2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
α) όσον αφορά τις απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής που καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος Α:
αα) αποκλειστικώς αγωνιστικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων των αγωνιστικών και εκπαιδευτικών σκαφών κωπηλασίας, εφόσον επισημαίνονται ως αποκλειστικώς αγωνιστικά από τον κατασκευαστή.
αβ) κανό και καγιάκ τα οποία έχουν σχεδιασθεί για να κινούνται αποκλειστικώς με ανθρώπινη προσπάθεια, γόνδολες και ποδήλατα σκάφη.
αγ) σανίδες κυματοδρομίας σχεδιασμένες αποκλειστικά για προώθηση από τον άνεμο και για να χρησιμοποιούνται από πρόσωπο ή πρόσωπα σε όρθια στάση.
αδ) σανίδες κυματοδρομίας.
αε) πρωτότυπα ιστορικά σκάφη και μεμονωμένα ομοιώματα ιστορικών σκαφών σχεδιασμένων πριν από το 1950 που ναυπηγήθηκαν, κατά κύριο λόγο, με τα αρχικά υλικά και επισημαίνονται ως ομοιώματα από τον κατασκευαστή τους.
αστ) πειραματικά σκάφη, εφόσον δεν διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.
αζ) σκάφος που ναυπηγείται για ιδία χρήση, εφόσον δεν διατίθεται εν συνεχεία στην αγορά της Ένωσης για περίοδο πέντε ετών από τη θέση του σκάφους σε λειτουργία.
αη) σκάφος που προορίζεται ειδικά να επανδρωθεί με πλήρωμα και να μεταφέρει επιβάτες για εμπορικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ασχέτως αριθμού επιβατών.
αθ) καταδυόμενα σκάφη.
αι) αερόστρωμνα οχήματα.
ακ) υδροπτέρυγα.
αλ) ατμοκίνητα σκάφη εξωτερικής καύσης που τροφοδοτούνται με άνθρακα, οπτάνθρακα, ξύλο, πετρέλαιο ή αέριο.
αμ) αμφίβια οχήματα, δηλαδή τροχοφόρα ή ερπυστριοφόρα οχήματα με κινητήρα, που μπορούν να λειτουργήσουν τόσο στο νερό όσο και στην ξηρά.
β) όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις εκπομπές καυσαερίων που καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος Β:
βα) προωστικοί κινητήρες που είναι εγκατεστημένοι ή προορίζονται ειδικά για εγκατάσταση στα ακόλουθα προϊόντα:
− αποκλειστικώς αγωνιστικό σκάφος που επισημαίνεται ως τέτοιο από τον κατασκευαστή,
− πειραματικό σκάφος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διατίθεται στην αγορά της Ένωσης,
− σκάφος που προορίζεται ειδικά να επανδρωθεί με πλήρωμα και να μεταφέρει επιβάτες για εμπορικούς σκοπούς, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ασχέτως αριθμού επιβατών,
− καταδυόμενα σκάφη,
− αερόστρωμνα οχήματα,
− υδροπτέρυγα,
− αμφίβια οχήματα, δηλαδή τροχοφόρα ή ερπυστριοφόρα οχήματα με κινητήρα, που μπορούν να λειτουργήσουν τόσο στο νερό όσο και στην ξηρά.
ββ) πρωτότυπα και μεμονωμένα ομοιώματα ιστορικών προωστικών κινητήρων, τα οποία βασίζονται σε σχέδια προγενέστερα του 1950 και δεν παράγονται μαζικά και τα οποία προσαρμόζονται σε σκάφος που αναφέρεται στην περίπτωση α) υποπεριπτώσεις αε) ή αζ).
βγ) προωστικοί κινητήρες που κατασκευάζονται για ιδία χρήση, εφόσον δεν διατίθενται εν συνεχεία στην αγορά της Ένωσης για περίοδο πέντε ετών από τη θέση σε λειτουργία του σκάφους.
γ) όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις εκπομπές θορύβου που καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος Γ:
γα) όλα τα σκάφη που αναφέρονται στην περίπτωση β).
γβ) σκάφος που ναυπηγείται για ιδία χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διατίθεται εν συνεχεία στην αγορά της Ένωσης για περίοδο πέντε ετών από τη θέση του σκάφους σε λειτουργία.

3. Το γεγονός ότι το ίδιο σκάφος είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί επίσης για ναύλωση ή για κατάρτιση για λόγους αθλητισμού και ψυχαγωγίας δεν παρακωλύει την κάλυψη του σκάφους από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφόσον το σκάφος διατίθεται στην αγορά της Ένωσης για σκοπούς αναψυχής.