Στάδια επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/ 2018/ οικ.23409 – ΦΕΚ B 2600 – 30.09.2014
Πρώτο (1o) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων − Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων.

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/ 2019/ οικ.23408 – ΦΕΚ B 2600 – 30.09.2014
Δεύτερο (2°) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων − Γραπτή εξέταση.