Στέγαση σε στρατιωτικά οικήματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Δημοτικά τέλη

Στέγαση στρατιωτικών στελεχών και των οικογενειών τους σε στρατιωτικά οικήματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Δημοτικά τέλη

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 12/2017

Θέμα
Εάν η στέγαση στρατιωτικών στελεχών και των οικογενειών τους σε στρατιωτικά οικήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, εντός ή εκτός του χώρου των στρατιωτικών μονάδων, εξομοιούται με χρήση των οικημάτων αυτών από το Δημόσιο, με συνέπεια τα ως άνω στελέχη να απολαύουν της προβλεπόμενης, από το άρθρο 82 του Β.Δ. 24-9/1958, απαλλαγής από τα σχετικά δημοτικά τέλη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού βαρύνουν τον υπόχρεο σε πληρωμή του λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, συνεισπραττόμενα από τη ΔΕΗ (ΣτΕ 1323/13, 585/11) ή, μετά την ισχύ του άρθρου 43§1β’ του ν. 3979/2011, και από τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος.Συνεπώς, εάν το Ελληνικό Δημόσιο (ή υπηρεσία αυτού που δεν διαθέτει ίδια νομική προσωπικότητα), στα οικήματα που βρίσκονται εντός ή και εκτός των στρατιωτικών μονάδων, που είτε ανήκουν, είτε έχουν μισθωθεί από αυτό, είναι συμβαλλόμενο στη σύμβαση με τον πάροχο του ηλεκτρικού ρεύματος και υπόχρεο πληρωμής του λογαριασμού καταναλισκομένου ηλεκτρικού, τότε απαλλάσσεται από την πληρωμή των εν λόγω δημοτικών τελών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 παρ. 1 του Β.Δ. 24-9/1958, όπως ισχύει σήμερα

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της γνωμοδότησης ΝΣΚ με αριθμό 12/2017