Στρατεύσιμοι Στρατού Ξηράς. Απαραίτητη συμπλήρωση στοιχείων

Οι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2023 Δ ΕΣΣΟ (Ιούλιος 2023) στον Στρατό Ξηράς, πρέπει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα για την παρουσίασή σας πληροφοριακά στοιχεία στο

https://parousiasi.army.gr

από 1 Απριλίου 2023 έως και 31 Μαΐου 2023