Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ). Προσλήψεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση 57 θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, το αργότερο μέχρι την 09 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 πμ, στη Γραμματεία της Κοσμητείας και στη διεύθυνση:Στρατιωτική Σχολή  Ευελπίδων Κοσμητεία Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου 166 73 Βάρη Αττικής, ΒΣΤ 902

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Κοσμητείας του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 14:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210-890-4217-18, E-mail: ko[email protected] , καθώς και στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr

Το κείμενο της προκήρυξης