Στρατός Ξηράς Γ ΕΣΣΟ 2022. Πρόσκληση κατάταξης στρατευσίμων

Στρατός Ξηράς Γ ΕΣΣΟ 2022. Πρόσκληση κατάταξης στρατευσίμων

Μέσω taxisnet η κατάταξη των στρατευσίμων στο Στρατό Ξηράς

 

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2022 Γ΄ ΕΣΣΟ (Μάιος 2022) στον Στρατό Ξηράς.

Για τους στρατεύσιμους, που έχουν κατανεμηθεί στον Στρατό Ξηράς και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2022 Γ΄ ΕΣΣΟ, για την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet.

Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωσή του.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κωδικούς taxisnet, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα που υπάρχουν στη https://www.stratologia.gr/

 

Η κατάταξη στο Στρατό Ξηράς τους στρατευσίµους της 2022 Γ΄/ΕΣΣΟ, σχεδιάσθηκε από τη Διεύθυνση Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού 

 

  

 

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΣΥΠΟ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι καλούµενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιµοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόµενα στο Παράρτηµα «Β» Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) από 09 έως 12 Μαΐου 2022, ενώ οι λοιποί καλούµενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόµενα στα Παραρτήµατα «Γ» έως «ΙΓ» ΣΥΠΟ από 16 έως 19 Μαΐου 2022, ανάλογα µε την επιλογή τους, εκτός των παρακάτω κατηγοριών:

α. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων (µετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους) της παραγράφου 1δ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ:

(1) Εντός πενθηµέρου οι εξερχόµενοι από νοσοκοµεία δηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, του εσωτερικού.

(2) Εντός δεκαηµέρου οι εξερχόµενοι από νοσηλευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού.

β. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ε της παρούσας οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της µετατόπισης της κατάταξής τους.

γ. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1στ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήµερου από την κοινοποίηση της γνωµάτευσης στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

δ. Των στρατευσίµων της παραγράφου 1ζ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήµερου από την έκδοση της απορριπτικής πράξης.

ε. Των µονίµων κατοίκων εξωτερικού της παραγράφου 1ι της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησής τους.

στ. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ιγ οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» της παρούσας.

 

5. Για τους στρατευσίµους και ανυπότακτους, οι οποίοι παρουσιάζονται αργότερα από την καθοριζόµενη για την κατηγορία τους ηµεροµηνία µέχρι και 19 Μαΐου 2022, να γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσµοι, υπέχοντας µηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του (δ) σχετικού.

Μετά την ηµεροµηνία αυτή να µην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερόµενων στις παραγράφους 4 α-β-γ-δ-ε, στ και 7 της παρούσας.

6. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, µε διαταγή της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η αλλαγή της επιλογής σε Ο-Σ και των ΣΥΠΟ στρατευσίµων και ανυποτάκτων, για υπηρεσιακούς λόγους.

7. Οι καλούµενοι για κατάταξη, αν για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζοµένη ηµεροµηνία, να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνοµική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειµενικής αδυναµίας µπορούν, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (β) σχετικού, να καταταγούν εντός πέντε (5) ηµερών από την καθοριζοµένη ηµεροµηνία κατάταξής τους χωρίς συνέπειες

 

Η Πρόσκληση Στρατευσίμων 2022 Γ/ΕΣΣΟ Στρατού Ξηράς