Στρατός Ξηράς Β ΕΣΣΟ 2022. Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη

Στρατός Ξηράς Β ΕΣΣΟ 2022. Πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη

Μέσω taxisnet η κατάταξη των στρατευσίμων στο Στρατό Ξηράς

 

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 8/2022 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2022 Β΄ ΕΣΣΟ (Μάρτιος 2022) στον Στρατό Ξηράς.

Για τους στρατεύσιμους, που έχουν κατανεμηθεί στον Στρατό Ξηράς και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2022 Β΄ ΕΣΣΟ, για την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet.

Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωσή του.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κωδικούς taxisnet, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 έως 15:00) στα τηλέφωνα που υπάρχουν στη https://www.stratologia.gr/

 

Η κατάταξη στο Στρατό Ξηράς τους στρατευσίµους της 2022 Β΄/ΕΣΣΟ, όπως αυτή σχεδιάσθηκε από τη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού και περιλαµβάνει:

α. Τους στρατευσίµους κλάσης 2024 (έτος γέννησης 2003) που είναι γραµµένοι ή είναι αδήλωτοι στα µητρώα αρρένων του Νοµού Ροδόπης (µόνο των ∆ήµων Ιάσµου, Μαρώνειας-Σαπών και Αρριανών)

β. Τους στρατευσίµους των κλάσεων 1999 έως και 2023 (έτη γέννησης 1978 έως και 2002), από όλους τους Νοµούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τετάρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή µειωµένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 1 Νοεµβρίου 2021 έως 01 Ιανουαρίου 2022, κατ΄ εφαρµογή της παραγράφου 3β του (ι) σχετικού.

γ. Τους στρατευσίµους των κλάσεων της παραγράφου 1β της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 28 Φεβρουαρίου 2022, κατ΄ εφαρµογή της παραγράφου 6 του (ι) σχετικού.

δ. Τους στρατευσίµους και ανυποτάκτους µετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόµενοι, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του (β) σχετικού.

ε. Τους στρατευσίµους και ανυποτάκτους, των οποίων µετατοπίσθηκε η ηµεροµηνία κατάταξής τους για λόγους υγείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του (β) σχετικού.

στ. Τους στρατευσίµους και ανυποτάκτους που παραπέµφθηκαν στην αρµόδια υγειονοµική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) µέχρι και τετάρτης (Ι/4), σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (β) σχετικού.

ζ. Τους στρατευσίµους των οποίων το αίτηµα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρµόδια ∆ιοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του (β) σχετικού.

η. Όσους υπέβαλαν δικαιολογητικά για την κατάταξή τους ως πρότακτοι οπλίτες, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του (β) σχετικού, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν. Αυτοί έχουν δικαίωµα να ανακαλούν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά τους ή να µην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες.

θ. Τους στρατευσίµους που µε διαταγές της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2022 Β΄/ΕΣΣΟ για διαφόρους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτηµάτων στρατευσίµων, κλπ).

ι. Τους µονίµους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του (β) σχετικού, που υπέβαλαν αίτηση για αρχική κατάταξη τµηµατικής εκπλήρωσης της θητείας τους.

ια. Τους ανήκοντες στις κλάσεις της παραγράφου 1β της παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων.

ιβ. Τους στρατευσίµους που µε διαταγή του ΓΕΕΘΑ/Β4 (∆ΝΣ) µεταφέρθηκαν ή θα µεταφερθούν στο Στρατό Ξηράς από τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων και υποχρεούνται να καταταγούν µε την 2022 Β΄/ΕΣΣΟ, σύµφωνα µε το (ι) σχετικό.

ιγ. Τους στρατευσίµους και ανυποτάκτους της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του (β) σχετικού που επιθυµούν να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς εκτός ΕΣΣΟ, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του (στ) οµοίου, από 15 Μαρτίου 2022 έως και την προηγούµενη της 1ης ηµέρας κατάταξης της 2022 Γ΄/ΕΣΣΟ.

ιδ. Τους στρατευσίµους, οι οποίοι:

(1) Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους µε τη 2021 ΣΤ΄/ΕΣΣΟ.

(2) Έλαβαν αναδροµικά αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους µε την 2021 ΣΤ΄/ΕΣΣΟ, εφόσον δεν έχουν ήδη καταταγεί και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ηµέρα κατάταξης της 2022 Β΄/ΕΣΣΟ, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του (β) σχετικού. Όσοι είχαν λάβει οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, µπορούν να κατατάσσονται εµπρόθεσµα µέχρι και την τελευταία ηµεροµηνία κατάταξης της ΕΣΣΟ στα αναφερόµενα στο Παράρτηµα «Β» Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ).

(3) Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους µε τη 2022 Α΄/ΕΣΣΟ και την διέκοψαν, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του (β) σχετικού.

2. Όσοι από τους καλουµένους της παραγράφου 1 της παρούσας κηρυχθούν ανυπότακτοι, λόγω µη κατάταξής τους, θα καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, µε την παρούσα.

3. Σύµφωνα µε το (ια) σχετικό από τη 2021 Γ΄/ΕΣΣΟ και µεταγενέστερα, καθορίζεται η διάρκεια της στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης όπως παρακάτω:
α. Οι οπλίτες – πρότακτοι οπλίτες και ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί – Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί που θα καταταγούν αρχικά ή επανακαταταγούν στο ΣΞ, θα απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων µετά τη συµπλήρωση του παρακάτω χρόνου πραγµατικής στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9) ή δεκατεσσάρων (14) µηνών αντίστοιχα, εφόσον:

(1) Εκπληρώσουν µετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειοµένων των αποσπάσεων) σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές µόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύµνου, Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου .

(2) Εκπληρώσουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου σε Μονάδες Ειδικών ∆υνάµεων ή σε Μονάδες – Ανεξάρτητες Υποµονάδες που υπάγονται σε Σχηµατισµούς των Ειδικών ∆υνάµεων µε την ειδικότητα του Καταδροµέα ή Πεζοναύτη.

(3) Εκπληρώσουν, το υπόλοιπο της στρατεύσιµης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, µετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, στη Νήσο «Κ».

β. Οι οπλίτες – πρότακτοι οπλίτες και ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί – Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί που θα καταταγούν αρχικά ή επανακαταταγούν στο ΣΞ, θα απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων µετά τη συµπλήρωση χρόνου πραγµατικής στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης δώδεκα (12) ή δεκαεπτά (17) µηνών αντίστοιχα, εφόσον εκπληρώσουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία του Στρατού Ξηράς, εκτός των αναφεροµένων στις περιπτώσεις της παραγράφου 3α.

γ. Οι υπόχρεοι µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάµηνης διάρκειας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 7 του (β) σχετικού, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων µετά τη συµπλήρωση χρόνου πραγµατικής στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης οκτώ (8) µηνών, εφόσον εκπληρώσουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιαδήποτε Μονάδα- Υπηρεσία του Στρατού Ξηράς από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις της παραγράφου 3α.

 

 

  

 

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΣΥΠΟ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

4. Οι καλούµενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιµοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόµενα στο Παράρτηµα «Β» Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) από 01 έως 04 Μαρτίου 2022, ενώ οι λοιποί καλούµενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόµενα στα Παραρτήµατα «Γ» έως «ΙΓ» ΣΥΠΟ από 08 έως 11 και 14 Μαρτίου 2022, ανάλογα µε την επιλογή τους, εκτός των παρακάτω κατηγοριών:

α. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων (µετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους) της παραγράφου 1δ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ:

(1) Εντός πενθηµέρου οι εξερχόµενοι από νοσοκοµεία δηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, του εσωτερικού.

(2) Εντός δεκαηµέρου οι εξερχόµενοι από νοσηλευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού.

β. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ε της παρούσας οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της µετατόπισης της κατάταξής τους.

γ. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1στ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήµερου από την κοινοποίηση της γνωµάτευσης στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

δ. Των στρατευσίµων της παραγράφου 1ζ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήµερου από την έκδοση της απορριπτικής πράξης.

ε. Των µονίµων κατοίκων εξωτερικού της παραγράφου 1ι της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησής τους.

στ. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ιγ οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» της παρούσας.

5. Για τους στρατευσίµους και ανυπότακτους, οι οποίοι παρουσιάζονται αργότερα από την καθοριζόµενη για την κατηγορία τους ηµεροµηνία µέχρι και 14 Μαρτίου 2022, να γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσµοι, υπέχοντας µηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του (δ) σχετικού. Μετά την ηµεροµηνία αυτή να µην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερόµενων στις παραγράφους 4 α-β-γ-δ-ε, στ και 7 της παρούσας.

6. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, µε διαταγή της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η αλλαγή της επιλογής σε Ο-Σ και των ΣΥΠΟ στρατευσίµων και ανυποτάκτων, για υπηρεσιακούς λόγους.

7. Οι καλούµενοι για κατάταξη, αν για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζοµένη ηµεροµηνία, να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνοµική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειµενικής αδυναµίας µπορούν, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (β) σχετικού, να καταταγούν εντός πέντε (5) ηµερών από την καθοριζοµένη ηµεροµηνία κατάταξής τους χωρίς συνέπειες.

 

Η Πρόσκληση Στρατευσίμων 2022 Β/ΕΣΣΟ Στρατού Ξηράς